Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Výbor- zápisy-plán práce

 

 

 

 

ZÁPIS č. 14

 

ze schůze výboru ZO č. 9 dne 2. 3. 2012

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Mainda Roman, Macura Robert, Staruchová Naděžda                             

Nepřítomni: Zajaczek Stanislav - omluven

Za revizní skupinu: Urbánek Rostislav

 

Schválení zápisu č. 13: bez připomínek

Kontrola USNESENÍ:

Splněno:

11/3- projednán, doplněn o připomínky, předložit čl. sch. ke schválení

12/1- předloženo, dodávky a odběry vody v pořádku. Platby cizích doplněno do osadního řádu.

13/2- projednáno, předložit čl. schůzi ke schválení.

13/3- dle vyjádření znalce zaslán dopis p. Bártkovi s návrhem možnosti řešení.

12/2 – zůstává

 

Program schůze:

1/ zpráva revizorů účtu o provedené kontrole – písemně                                      ved. revizor

2/ projednání návrhu rozpočtu na r. 2012                                                              pokladník

3/ hodnocení účasti členů výboru na výborových schůzích                                   jednatel

4/ příprava členské schůze včetně určení termínu                                                  předseda

5/ nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS                               předseda

6/ projednání zabezpečení brigád (organizačně, finančně)                                     hospodáři

 

ad 1/ revizní kontrola předložena písemně a přednesena R. Urbánkem,

ad 2/ návrh rozpočtu na r. 2012 přednesen pokladní, bude doplněn a poté předložen členské schůzi ke schválení,

ad 3/ jednatelka zhodnotila účast na schůzích výboru za funkční období od května 2009 do konce r. 2011, je nutné projednat s p. Zajaczkem další působení ve výboru z důvodu časté absence na schůzích výboru,

ad 4/ termín členské schůze – 22. 4. 2012 v 9 hodin v restauraci U Šimaly, pozvánky doručí členům hospodáři, program schůze rozvržen,

ad 5/ nabídka hnojiv a ochranných prostředků bude umístěn na vývěsných tabulích a na internetových stránkách,

ad 6/ brigády se budou konat podle potřeby, hlavně na vrchní cestě na příkopu. Do brigád započítávat i pravidelné činnosti jednotlivých členů ve prospěch osady.

 

USNESENÍ:

1/1, 1/3, 1/5                                                                                        T: stálý

12/2 – oprava hlavní vývěsné tabule                                                  T: konec března 2012 Z: M.Foldynová

14/1 – návrh osadního řádu předložit členské schůzi ke schválení  T: 22/4/2012               Z: předseda

14/2 – projednána „SMLOUVA o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných

           zařízení ZO ČZS“ pro nečleny osady.  Předložit ke schválení na členské schůzi                                                                                                                                         

                                                                                                            T: 22.4.2012                Z: R. Mainda            

14/3 – zprávu revizní skupiny předložit na členské schůzi,              T: 22.4.2012               Z: R.Urbánek

14/4 – projednán návrh rozpočtu na r. 2012, předložit na čl. sch. ke schválení,T:22.4.2012 Z: pokladník

14/5 – schválena příprava na členskou schůzi,

14/6 – termíny brigád budou určovány dle potřeby                                                                 Z: hospodáři

 

Příští schůze výboru – 11. květen 2012 v 17 hodin u N. Staruchové

 

Za správnost zápisu: N. Staruchová

 

Plán práce výboru  ZO  č. 9  ČZS   Prostřední Suchá  na rok 2012.

 

Schválen na výborové schůzi 25. listopadu 2011

 

 Každá schůze výboru začíná kontrolou správnosti zápisu a kontrolou usnesení.

 Na každé schůzi budou projednány podněty od členů a došlá pošta.

 Na konci každé schůze bude projednána příprava na příští schůzi!!!  

 Konkrétní termín další schůze bude upřesněn vždy na předešlé schůzi výboru.

 

 

Termín :    2.  března  2012                                                                      předkládá

 

- Zpráva revizorů účtu o provedené kontrole – písemně.                            ved. revizor 

- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012.                                                   pokladník

- Hodnocení účasti členů výboru na výborových schůzích                         jednatel

- Příprava členské schůze včetně určení termínu- 22/4                                 předseda

- Nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS.                     předseda

- Projednání zabezpečení brigád (organizačně, finančně ).                         hospodáři

 

 

Termín :  11.  května  2012

 

- Rozpracování usnesení členské schůze.                                                     předseda

- Výstava, život na zahradě v OV. Účast našich členů.                                 hospodáři        

- Hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu                                          jednatel

- Stav dodávky a odběru vody včetně technického zabezpečení.                  Urbánek          

- Kontrola dodržování osadního řádu členy naši osady.                               hospodáři        

- Informace a pozvání členů na zájezdy.                                                       jednatel

- Výsledky kontroly stavu oplocení po zimě.                                              hospodáři

 

 

Termín :    7.  září  2012              

 

- Stav přípravy naši osady na účast na výstavě v Ostravě.                          hospodáři

- Stav plotu, po údržbě.                                                                                hospodáři

- Kontrola udržování vývěsných tabuli v aktuálním stavu.                           jednatel

- Projednání průběhu brigád.                                                                       hospodáři

- Výstava Olomouc – zájezd, informace členům.                                        jednatel   

 

 

Termín :    16.  listopadu  2012              

 

- Průběžná kontrola účetní evidence.                                                           pokladník

- Kontrola průkazní evidence členů naši ZO.                                               jednatel

-Projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na r. 2013                  předseda

- Informace členům o odborných přednáškách v r. 2013.                            předseda

- Zhodnocení stavu zahrádek a mezilidských vztahů na zahradě.              hospodáři

 

ZÁPIS č. 13

 

ze schůze výboru ZO č. 9 dne 25.11.2011

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Mainda Roman, Staruchová Naděžda                             

Nepřítomni: Macura Robert - omluven,  Zajaczek Stanislav - neomluven

Za revizní skupinu: nepřítomni

 

Schválení zápisu č. 11: bez připomínek

Kontrola USNESENÍ: 9/3, 12/3 – splněno

                                    11/3 – pozdější termín,

                                    12/1 – R Urbánek se znovu nezúčastnil výborové schůze,

                                    12/2 - termín prodloužen,

Program schůze:

1/ průběžná kontrola účetní evidence                                                                    pokladník

2/ kontrola průkazní evidence členů naší ZO                                                        jednatel

3/ projednání a schválení návrhu práce výboru na r. 2012                                    předseda

4/ předběžný návrh rozpočtu na r. 2012                                                                pokladník

5/ zhodnocení stavu zahrádek a mezilidských vztahů na zahradě                         hospodáři

6/ různé

 

ad 1/ účetní evidence předložena pokladní k nahlédnutí, vedena v pořádku, členský příspěvek dosud nezaplatili dva členové,

ad 2/ průkazní evidence členů vedena řádně, přehled členů veden v matriční knize, je pravidelně doplňován, osadní řád byl předán každému členovi, kopie je řádně podepsána a založena, počet členů ZO =  43,

ad 3/ návrh plánu práce výboru na r. 2012 projednán a schválen,

ad 4/ návrh rozpočtu na r. 2012 přednesen, připomínky lze podat na další schůzi výboru,

ad 5/ stav zahrádek, dodržování osadního řádu ze strany členů je relativně v pořádku,   mezilidské vztahy v normě,

ad 6/ výboru předložena žádost p. Bártka k odstranění stromů adresována p. Páterovi, a vyjádření p.Pátera.  Žádost projednána, výborem vzata na vědomí, výbor se bude snažit podniknout kroky k řešení této situace,

ad 7/ přednáška o jabloních v Havířově 15.12.2011 – informace na vývěsné tabuli a internetu,

ad 8/ Zahradkářský BÁL 28.1.2012 v Karviné – podrobnosti na vývěsné tabuli a na internetu.

 

USNESENÍ:

1/1, 1/3, 1/5,                                                              T: stálý

11/3 – příprava doplnění osadního řádu                   T: konec března 2012    Z: předseda

12/1 – stav dodávky a odběru vody na zahradě        T: 2/3/2012                   Z: R.Urbánek

12/2 – oprava hlavní vývěsné tabule                        T: konec března 2012    Z: M.Foldynová

13/1 – schválen plán práce na r. 2012

13/2 – zjistit podmínky smlouvy pro nečleny na Územním sdružení v Karviné

                                                                                                         T: 2/3/2012      Z: předseda

13/3 – zjistit znalce z oboru lesnictví k odhadu poškození stromů T: 15/12/2011  Z: R.Mainda

 

Další schůze výboru - pátek 2. března 2012 v 17 h u N. Staruchové

 

Za správnost zápisu: N. Staruchová

ZÁPIS č. 12

 

ze schůze výboru ZO č. 9 dne 2. září 2011

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Macura Robert, Mainda Roman, Staruchová Naděžda                             

Nepřítomni: Zajaczek Stanislav - neomluven

Za revizní skupinu: nepřítomni

 

Schválení zápisu č. 11: bez připomínek

Kontrola USNESENÍ: 9/1, 11/1, 11/2, 11/4 – splněno, 9/2 – bod vypuštěn,

                                    9/3, 9/4, 10/1, 11/3 – zůstává

 

PROGRAM schůze:

1/ stav přípravy naší osady na účast na výstavě v Ostravě    …………………….   hospodáři

2/ stav plotu po údržbě   ………………………………………………………….   hospodáři

3/ kontrola udržování vývěsných tabulí v aktuálním stavu ………………………   jednatel

4/ projednání průběhu brigád   ……………………………………………………  hospodáři

5/ výstava Olomouc – zájezdy, informace členům ……………………………….  jednatel

6/ stav dodávky a odběru vody na zahradě  ………………………………………  R.Urbánek

7/ různé

 

ad 1/ podána informace o výstavě v Ostravě dne 30. záři 2011 – VYZÝVÁME členy o pomoc při instalaci výstavy dne 29.9.2011 - práce fyzicky nenáročná, doprava zajištěna, čas asi 9-15 hod (informace u předsedy)

ad 2/ dosud nejsou odstraněny nedostatky ohledně opravy plotu, které byly vytýčeny v usnesení členské schůze ze dne 17.4.2011,

ad 3/ vývěsné tabule v docela udržovaném stavu – je třeba opravit hlavní vývěsnou tabuli,

ad 4/ brigády v letošním roce nebyly naplánovány, z vlastní iniciativy byla provedena úprava zadní cesty, které se zúčastnilo cca 6 členů osady.  Je třeba zorganizovat brigádu, vyčistit a částečně prohloubit příkop vedle zadní cesty,

ad 5/ ohledně výstavy v Olomouci budou členové informováni na vývěsných tabulích, příp. na e-mailových adresách,

ad 6/ bod se přesouvá na další schůzi z důvodu opětovné neúčasti p. Urbánka na schůzi,

ad 7/ provedena kontrola účasti členů na výborových schůzích, velké problémy dělá neúčast některých členů na schůzích výboru – VYZÝVÁME členy výboru, aby si dle možnosti  vždy dopředu zajistili účast na schůzi

ad 8/ předložena výboru žádost p. Garčinské o stavbu branky na svém pozemku.

 

USNESENÍ:

1/1, 1/3, 1/5 – zůstává                                                        T: stálý, zůstávají

9/3 – zvýšit tlak na zodpovědné členy ohledně opravy oplocení dle usnesení členské schůze

                                                                                            T : 31.10.2011 Z: hospodáři

11/3 – připravit potřebné doplnění osadního řádu              T: konec března 2012  Z: předseda

12/1 – důrazně upozorňujeme p. R. Urbánka na splnění bodu 5/ programu schůze ze dne 20.5.2011 (bod v programu jíž od 11/6/2010),  a předložení zprávy ohledně dodávky a odběru vody na zahradě

                                                                                             T: 25.11.2011     Z: R. Urbánek

12/2 – zabezpečit opravu hlavní vývěsné tabule                 T: 25.11.2011     Z: M. Foldynová

12/3 – brigáda naplánována na den 17.9.2011 v 9 hodin (v případě nepříznivého počasí se přesouvá na den 24.9.2011 v 9 hodin)  Žádáme členy o účast na této brigádě.       T: 17.9.2011 Z: S. Zajaczek

12/4 – schválena žádost p. Garčinské o stavbu branky.

 

Další schůze výboru se koná v pátek 25. listopadu 2011 v 17 hodin na zahradě u N. Staruchové

Za správnost zápisu: N. Staruchová

 

 

ZÁPIS č. 11

 

z mimořádné schůze výboru ZO č. 9 dne 30. 7. 2011 v 14.00 h

 

konané na zahradě

 

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Zajaczek Stanislav

Za revizní skupinu:  0

 

 

     Schůze byla svolána mimořádně z důvodu podnětu od p. Krainy, který upozornil, že nový majitel pozemku nad ním mu sdělil, že jeho právníci budou usilovat o odkoupení pozemku č. 2610, který je v majetku RPG RE Land s.r.o., a momentálně, ale jíž celou dobu existence naši osady, slouží jako chodník pro členy naši osady, nacházející se za tímto pozemkem k občasnému použití jako chodník pro přístup k další části naši osady. Předseda se účastnil jednání s pracovníkem pověřeným RPG o možnosti pronájmu, nebo odkoupení tohoto pozemku. Za odkoupení pozemku o rozloze 520 m2, požaduje majitel cca 200000 až 250000 tisíc korun. Za pronájem tohoto pozemku požaduji 2500,- Kč za rok. Za předpokladu, že se o tento pozemek staráme, (zajišťujeme kosení ), jsou pravděpodobně ochotný jít na cenu 1500,-. Kč za rok. Při jednání výboru jsme došli k názoru, že pronájem tohoto pozemku nepotřebujeme a o koupi za tyto peníze nemáme zájem.

Dalším bodem bylo projednání sdělení pani Kuběnové, že z vážných zdravotních a rodinných důvodů odstupuje z funkce člena výboru. Výbor bere tuto skutečnost na vědomí a zároveň se domluvil s p. Maindem, že on převezme funkci hospodáře a člena výboru za pani Kuběnovou.

     Projednali jsme další počiny při pronajímání a přenechávání pozemků rodinným příslušníkům a cizím osobám. Připravíme doplnění osadního řádu s upřesněním tohoto tématu.

     Projednali jsme nové žádosti o členství v naši organizaci.

 

 

 

USNESENÍ:

 

11/1-   Do majetkových náležitosti, týkajících se pozemku č.- 2610, který je v majetku RPG, nebudeme       

          zasahovat.       

11/2-  Uvolňujeme pí. Kuběnovou z funkce člena výboru a zároveň kooptujeme do této funkce Romana

           Maindu, který bude zároveň pracovat jako hospodář pro úsek po pí. Kuběnové.

11/3-  Připravit potřebné doplnění osadního řádu k problematice přenechání a pronájmu jednotlivých

           Pozemků.

11/4-  Schvalují se tři nový členové naši organizace :

           Marcel Kaniok,   Roman Křetinský,   Jan Kociolek.

 

 

 

 

ZÁPIS č. 10

 

z mimořádné schůze výboru ZO č. 9 dne 12. 6. 2011 v 14.10 h

 

konané na zahradě u p. Macury

 

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Macura Robert,  Staruchová Naděžda      

 

Za revizní skupinu: Rostislav Urbánek

 

 

     Schůze byla svolána mimořádně z důvodu nedodržování osadního řádu ze strany paní Antesové, která umožňuje p. Janu Matyášovi a jeho dvěma společnicím stálý pobyt v osadě a v chatce, bez přítomnosti majitelů. Po jednání s paní Antesovou, které nevedlo k uspokojivému výsledku, aby se předešlo dalšímu projednávání této záležitosti na policii a MěÚ a pod., bylo provedeno jednání s p. Matyášem. P. Matyáš byl přizván dnešního dne na schůzi, aby se k této věci vyjádřil. Uvedl, že se na zahradě bude zdržovat pouze jeden týden, poté se stěhuje do Čech. Na zahradu bude dojíždět v letních měsících občas na víkend, max. 3-4 krát za účelem údržby pozemku paní Antesové. Dlouhodobě bydlet zde ovšem nebude a bude dodržovat osadní řád.

 

 

 

 

USNESENÍ:

 

10/1   Průběžně kontrolovat dodržování plnění osadního řádu ze strany paní Antesové a                                          

          dodržování prohlášení pana Matyáše.                 T: průběžně   Z: členové výboru

                                                          

                        

 

Další schůze výboru dle domluvy ze zápisu č. 9.

 

 

 

 

ZÁPIS č. 9

 

ze schůze výboru ZO č. 9 dne 20.5.2011

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena,           Staruchová Naděžda                              

             

Nepřítomni: Zajaczek Stanislav - omluven,  

                    Macura Robert - omluven, předseda s touto omluvou nesouhlasí

 

Za revizní skupinu: nepřítomni

 

Schválení zápisu č. 8: bez připomínek

 

Kontrola usnesení: 8/1, 8/2 – splněno

 

Program schůze: 1/ rozpracování usnesení členské schůze                                       předseda

                            2/ výstava Život na zahradě v OV, účast našich členů                   hospodáři

                            3/ projednání zabezpečení brigád (organizačně, finančně)            hospodáři

                            4/ hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu                           jednatel

                            5/ stav dodávky a odběru vody na zahradě                                     R. Urbánek 

                            6/ různé

 

ad 1/ usnesení rozpracováno do plánu práce výboru,

ad 2/ nezjištěn zájem členů o účast a dodání výpěstků na výstavu v OV,  kdo bude mít zájem,  může se přihlásit, členové budou informování o termínech dalších výstav

ad 3/ pro tento rok nejsou plánovány brigády. V případě potřeby se aktuálně zorganizují.

ad 4/ práce s odpadem na dobré úrovni, vývoz odpadních nádob je prováděn pravidelně, občas vázne vývoz kontejneru na plasty,

ad 5/ bod bude přesunut na další schůzi z důvodu nepřítomnosti p. Urbánka,

ad 6/  -  předložena žádost určitých členů o uvolnění finanční částky na výměnu rozvodné  

             skříně na elektřinu.

-         určení zodpovědné osoby pro zabezpečení odběru elektřiny

 

USNESENÍ:

 

1/1, 1/3, 1/5                                          T: stálý, zůstávají

9/1 – zajistit doplnění informací pro vnitro členskou evidenci          Z: hospodáři T: 15/6/2011

9/2 – zajistit výměnu dvou razítek dle předepsaného vzoru              Z: předseda  T: srpen 2011 

9/3 – zvýšit tlak na zodpovědné členy ohledně opravy oplocení dle usnesení čl. schůze          

                                                                                                           Z: hospodáři T: srpen 2011

9/4 – výbor souhlasí s přispěním finančního obnosu  na opravu elektrického rozvodu. Po dodání fakturace na další schůzi výboru bude vyvozena poměrná částka.    

9/5 – výbor pověřuje př. Krainu Karla starostí o celkové zabezpečení odběru elektrické energie pro část členů napojených na první elektrické hodiny. Jedná se o 10 odběratelů.

 

 

Další schůze se bude konat zřejmě dne 2.9.2011 v 17 h, termín bude upřesněn v srpnu 2011.

 

Z Á P I S

 

z členské schůze ZO č. 9 ČZS Havířov-Prostřední Suchá

ze dne 17. dubna 2011

 

 

 

     Členská schůze se konala v sále restaurace U Šimaly.

     Schůzi zahájil p. Rostislav Urbánek. Přivítal všechny členy ZO a přednesl jednotlivé body programu schůze.  Hlasováním byl všemi členy schválen.           

     Poté proběhla volba mandátové komise ve složení p. Kuběnová a p. Madecká, a volba návrhové komise ve složení p. Bártek a p. Kraina.  Taktéž bez připomínek schváleny.

     Potom všichni účastníci uctili minutou ticha památku zesnulých p. Šlachtové a p. Hladila.

     Zprávu o činnosti naší organizace za minulé období přednesl předseda p. A. Kossányi.  Vyhodnotil body usnesení minulé členské schůze a sdělil členům nesplnění a vypuštění bodu 3.  odst. e) ohledně pořezu tří stromů u vrchní cesty. Vyzval hospodáře, aby zabezpečili plnění úkolů členy svého úseku – zabezpečit údržbu plotu. Dále nás obeznámil s nutnou změnou v textu razítek svazu dle stanov ČZS. V dalším bodě hodnotil práci výboru, který se pravidelně schází, poděkoval členům za účast na dvou brigádách. Dále vyzval členy k účasti na výstavách se svými výpěstky. Upozornil členy osady na změnu odpadních nádob a vyzval k dodržování vyhlášky o komunálních odpadech. Následně informoval členy o nové vyhlášce MěÚ Havířov, podle které musí být zahrádkářské chaty označeny evidenčním číslem a rozdal členům „Žádost o přidělení čísla evidenčního“. Dále se zmínil o možnosti návštěvy u zkušeného zahrádkáře p. Vajtera v Karviné. Dále zhodnotil práci hospodářů, která je stále složitější, ale někdy i nedostatečná, vyzval hospodáře, aby více spolupracovali se členy svazu. Pochválil hospodáře p. Macuru a p. Jančaříka. V dalším bodě upozornil na zákaz parkování v prostorách osady a v závěru svého přednesu opět apeloval na lepší mezilidské vztahy mezi členy osady, aby nenarušovali klid ostatních zahrádkářů a neporušovali pravidla jak osadního řádu, tak i občanského zákoníku.

     Zprávu o čerpání rozpočtu za r. 2010 a návrh rozpočtu na r. 2011 přednesla p. Foldýnová (příloha 2).

     P. Urbánek přednesl zprávu revizní skupiny (příloha 3).

     V následné diskuzi vystoupili p. Mainda a p. Urbánek, ohledně povolení parkování v osadě z obavy o poškození vozidel, a poté byla domluvena výjimka na jeden rok možností parkování osobních vozidel členů v osadě na soukromém pozemku s dodržováním pravidel.

     Zprávu mandátové komise přednesla p. Kuběnová – schůze se zúčastnilo 31 členů (+6 hostů) ze 44 členů osady, tj. 68 % . (příloha 1).

     Návrh na usnesení byl předložen všem členům předem písemně. Na závěr p. Kraina  návrh usnesení doplnil o výjimku při parkování motorových vozidel v osadě a celé usnesení bylo jednohlasně schváleno (příloha 4).

            Schůzi zakončil p. Urbánek.

 

 

Informace o elektronických adresách=

 

e-mailová adresa naší ZO:      zo.9.czs.karvina@seznam.cz

Internetová adrese stránek naší ZO:   www.zahradkari.wbs.cz

e- mailova adresu  ÚS  ČZS Karviná:      ur.czs.karviná@quick.cz

Internetová adresa stránek ÚS Karviná:     www.zahradkari-karvina.ic.cz

Informace  Státní rostlinolékařské správy ( k přesnější ochraně rostlin) adresa www.srs.cz

 

U s n e s e n í

členské schůze ZO č.9  ČZS Havířov,  Prostřední Suchá

konané dne 17. 4. 2011

 

I. Bere na vědomí

    a,  Zprávu mandátové komise o účasti členů na dnešní členské schůzi     

    b,  Zprávu revizní skupiny o provedené kontrole hospodaření za rok 2010

 

II. Schvaluje

     a,  Program jednání

     b,  Zprávu o činnosti za uplynulé období

     c,  Zprávu o čerpání a o stavu finančních prostředků za rok 2010 

     d,  Rozpočet ZO na rok 2011

     e,  Povinnost každého člena zúčastnit se každoročně na údržbě společních zařízení dle potřeb ZO

     f,  Zaplacení občerstvení účastníkům dnešní čl. schůzi

     g,  Ověřovatelé zápisu: p. F. Jančařík,  p. R. Macura

     h,  Povolení parkovat v osadě a to pokud: z vozidla neunikají provozní kapaliny, vozidlo parkuje

          na soukromém pozemku, výjimečně na společném, vozidlo však nesmí bránit v používání společných

          cest ostatním uživatelům. Parkováním se rozumí odstavení vozidla po dobu pobytu majitele v osadě.

          Parkovat můžou jen členové naši organizace a jen vlastní vozidla. Tato výjimka platí 1 rok.

III. Ukládá

         Výboru ZO

     a,  Zabezpečit při přijetí nových členů jejich obeznámení o soužití na zahradě, včetně               

          zajištění předání a podepsání osadního řádu

     b,  Zajistit pro členy informace o možnosti nákupu hnojiv a ochranných prostředků

     c,  Průběžně informovat členy o výstavách a zájezdech organizovaných vyššími svazovými orgány
     d,  Přednostně informovat členy o dění na zahradě pomoci emailových adres a našich www stránek 

     e,  Zabezpečit výměnu razítka dle předepsaného vzoru

 

        Jednotlivým hospodářům

     a,  Projednávat s členy příslušného „hospodářského úseku“ veškeré náležitosti

     b,  Zabezpečit údržbu plotu členy svého úseku

     c,  Organizovat práce na údržbě společních zařízení svého úseku

 

       Všem členům

     a,  Dodržovat všechna ustanovení  Osadního řádu

     b, Zúčastnit se každoročně údržby společních zařízení pro potřebu osady, dle požadavku hospodářů

     c,  Provést pravidelnou údržbu svého úseku oplocení zahrady do konce srpna 2011

     d, Provést upevnění a výměnu sloupků plotu a opravu pletiva dle následujícího rozpisu:          

         aa/dělící sloupek mezi Alexová/Hladil – upevnit z obou stran.                      Z:Alexová, Hladil

         bb/ 3. sloupek upevnit, opravit, spojit pletivo, roztrhané po zlodějích            Z: Herec

         cc/ dělící sloupek mezi Hlaváč/Kraina – upevnit                                            Z:Hlaváč,Kraina

         dd/ upevnit 2. sloupek                                                                                      Z:Kuběna

         ee/ opravit díru v oplocení                                                                               Z:Antala

         ff/ 2. a 4. sloupek upevnit                                                                                Z:Jurček

         gg/ v úseku Matyášové - 2. a 3. sloupek jsou špatné, ponechat, ale přidat vedle, dva nové kovové,   

             zabetonované sloupky                                                                                 Z:Kuběnová,Maindová

         hh/ dělící sloupek mezi Nieszporek/Kossányi  - upevnit                                Z:Nieszporek,Kossányi

         ii/  poslední sloup upevnit z venkovní strany                                                 Z:Foldynová

     e, Aktivně spolupracovat s výborem při výměně informaci o dění na zahradě pomoci elektronické    

           komunikace  (maily a naše www stránky )

     f, Dodržovat obecně závaznou vyhlášku města Havířov, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         na území města

           Schváleno na členské schůzi                                                     Havířov 17. dubna 2011

 

ZÁPIS č. 8

 

ze schůze výboru ZO č. 9 dne 4. 3. 2011

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena,       Macura Robert,  Staruchová Naděžda                             

 

             

Nepřítomni: Zajaczek Stanislav - omluven

 

Za revizní skupinu: Urbánek Rostislav, Páčová Eva - omluvena

 

 

Schválení zápisu č. 7: bez připomínek

 

Kontrola usnesení: 6/1, 6/2 – splněno

 

Program schůze: 1/ zpráva revizorů účtu o provedené kontrole                         vedoucí revizor

                            2/ projednání návrhu rozpočtu na r. 2011                                 pokladník

                            3/ příprava členské schůze včetně určení termínu                    předseda

                            4/ výsledky kontroly stavu oplocení po zimě                            hospodáři

                            5/ nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků

                                přes ČZS                                                                                 předseda

                            6/ informace a pozvání členů na zájezdy                                   jednatel

                            7/ různé

 

ad 1/ zpráva revizní skupiny byla předložena v písemné formě a přednesena vedoucím revizorem p. Urbánkem, bude předložena na členské schůzi,

ad 2/ návrh rozpočtu na r. 2011 byl výborem projednán a bude předložen ke schválení na členské schůzi,

ad 3/ stanoven termín členské schůze, a to 17.4.2011 v 9 hodin v restauraci U Šimaly, sál pro schůzi zajištěn, program schůze naplánován a schválen,

ad 4/ stav plotu v ucházejícím stavu, dílčí nedostatky zjistit a navrhnout jejich odstranění.

ad 5/ informace ohledně prodeje hnojiv a ochranných prostředků jsou na vývěsných tabulích a webových stránkách osady.

ad 6/ zájezd-exkurze – Polsko, do Tych a Pisarzowic proběhne v pátek 6. května 2011.

Cena za jednoho účastníka činí 200,-Kč. Termín přihlášek do 22.dubna. Bližší informace na naších www stránkách a budou zaslány na e-mailové adresy.

ad 7/ informace ohledně možnosti –povinnosti zajištění evidenčních čísel na stavby. Prověříme na MěU v Havířově a podáme informace na další výborové schůzi.

 

Usnesení:

 

 

1/1, 1/3, 1/5                                                                                           T: stálý, zůstávají

8/1 – schválena příprava na členskou schůzi, hospodáři zajistí doručení pozvánek jednotlivým členům na členskou schůzi                                                                   T: 3.4.2011  Z: hospodáři

 

8/2 – bude sestaven tým z členů osady, který navrhne nutné opravy plotu

                                                                                              T: 18.3.11  Z:Kuběnová, Kossányi.

 

 

Další schůze výboru naplánována na 20.květen 2011 v 17,00 hod. na zahradě u p. Staruchové

13.11.2010 -
 

 


ZÁPIS č. 7
 
ze schůze výboru ZO č. 9 dne 12. 11. 2010
 
Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Staruchová Naděžda,  Zajaczek Stanislav                              
              
Nepřítomni: Kuběnová Irena, Macura Robert – neomluveni
Za revizní skupinu: nepřítomni
 
Schválení zápisu č. 6: bez připomínek
 
Kontrola usnesení:   4/1, 5/3, – splněno
                               5/1 – splněno, zahrádkáři si mohou zakoupit hnojiva a ochranné prostředky
                                        při přednáškách v Horní Suché, které proběhnou v lednu a únoru 2011
                               5/4 – nesplněno z důvodu nedostatku financí zainteresovaných členů,
                                         mají jen1500,- Kč, dále se bod vypouští   
                               6/2 – zůstává
 
 
Program schůze:
1/ průběžná kontrola účetní evidence                                                                   pokladník
2/ kontrola průkazní evidence členů naší ZO                                                         jednatel
3/ projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na r. 2011                             předseda
4/ projednání návrhu rozpočtu na r. 2011                                                              pokladník
5/ různé
 
ad1/ pokladní předložila veškeré doklady, účetnictví je vedeno v pořádku, členský příspěvek nezaplatil jeden člen z osady,
ad2/ jednatelka předložila matriční knihu, která je vedena v pořádku, členů v osadě celkem 45,
ad 3/ návrh plánu práce byl předložen předsedou, schválen a předán členům výboru,
ad 4/ návrh rozpočtu byl předložen pokladní, připomínky do příští schůze, schválen bude na příští schůzi výboru a poté předložen ke schválení členské schůzi,
ad 5/ -cca 13 členů osady se na pozvání zúčastnilo dne 7.11.2010 mše, konané v přilehlém evangelickém kostele.
          -upozorňujeme členy výboru, kteří se nezúčastňují schůze, že je třeba co nejspíš kontaktovat předsedu, informovat o splnění úkolů a získat informace ze schůze, které se nezúčastnili.
 
 
 
Usnesení:
 
1/1, 1/3, 1/5 -                                                             T: stálý, zůstávají
6/1 – pokladní vyhledá výhodnější bankovní úřad pro zhodnocení financí naší ZO, v případě lepších podmínek a lepšího zúročení provést  převod většiny částky na nový účet
                                                                                    T: do konce r. 2010    Z: pokladní
 
6/2 - schválen návrh plánu práce výboru na r. 2011.
 
 
 Příští schůze výboru se koná dne 4. března 2011 v 17 hodin u p. Staruchové                                                                                      
 
 
               

 

 
ZÁPIS č. 6
 
ze schůze výboru ZO č. 9 konané dne 10.9.2010
 
Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Macura Robert, Staruchová Naděžda
Nepřítomni: Kuběnová Irena - omluvena,   Zajaczek Stanislav
Za revizní skupinu: nepřítomni, omluveni
 
Schválení zápisu č. 5: bez připomínek
 
Kontrola usnesení: 4/1- nesplněno, 5/1, 5/3 – zůstává, 5/2, 5/5, 5/6, - splněno
                               5/4 – zůstává, do této doby neprovedeno, protože zainteresovaní členové
                                        nedodali potřebnou část financí
 
 
 
 
 
Program schůze:
1/ kontrola udržování vývěsných tabulí v aktuálním stavu                                        jednatel
2/ projednání průběhu brigád                                                                                     hospodáři
3/ stav plotu                                                                                                                hospodáři
4/ kontrola aktuálnosti osadního řádu                                                                         předseda
5/ zhodnocení stavu zahrádek a mezilidských vztahů na zahradě                              hospodáři
6/ stav dodávky a odběru vody na zahradě                                                                 R. Urbánek
7/ různé
 
ad 1/ vývěsné tabule udržovány v pořádku, kontrola provedena, stav dobrý, budou provedeny drobné opravy,
ad 2/ brigády proběhly dle potřeby. V dalším plánovaném termínu se nedostavil organizátor.
ad 3/ plot okolo osady v ucházejícím stavu, hospodáři upozorní jednotlivé členy na nedostatky a na provádění pravidelné údržby,
ad 4/ při kontrole osadního řádu nezjištěny nedostatky, nebyly připomínky, nepotřebuje změny,
ad 5/ stav zahrádek většinou na dobré úrovni, v mezilidských vztazích nejsou závažnější problémy,
ad 6/ neprovedeno z důvodu neúčasti p. Urbánka na schůzi, bod znovu přeložen na další schůzi,
ad 7/ projednána žádost p. Madecké na stavbu branky a plotu.
 
 
 
 
 
 
Usnesení:
 
1/1, 1/3. 1/5 -                                            T: stálý, zůstávají
4/1 – předložit nedodanou písemnou zprávu revize za r. 2009      T: 10.11.2010     Z: R. Urbánek
5/1 – zajistit pro členy informace o možnosti odběru Agrohumu, Krystalonu a ochranných prostředků  T: na podzim   Z: předseda
5/3 – průběžně informovat členy o výstavách a zájezdech organizovaných vyššími svazovými orgány
                                                                  T: dle nabídky ÚS           Z: předseda                            
5/4 – zajistit dodání finanční částky, určené k doplnění našeho podílu při prořezání 3 stromů u vrchní cesty
                                                                  T: 12.11.2010                  Z: Antesová
6/1 – schválena žádost p. Madecké na stavbu branky a plotu
6/2 – hospodáři mají za úkol projednat s členy ZO možnost a ochotu účasti a dodání výpěstků na výstavu v Ostravě v r. 2011       T: 28.2.2011     Z: hospodáři
 
 
 
 
Příští schůze výboru se koná dne 12.11.2010 v 17 hod. na zahradě u p. Staruchové.
14.09.2010 -
 
ZÁPIS č. 5
 
ze schůze výboru ZO č. 9 konané dne 11.6.2010
 
 
Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena, Macura Robert, Staruchová Naděžda,  Zajaczek Stanislav
     Za revizní skupinu: nepřítomni
 
 
 
Schválení zápisu č. 4: bez připomínek
 
Kontrola usnesení: 4/1- schází písemná zpráva, 4/2. 4/3, 4/5 – splněno, 4/4 – bod se vypouští
 
 
Program schůze:
 
  1/ rozpracování usnesení členské schůze                                                        předseda
  2/ výstava ŽIVOT NA ZAHRADÉ v Ostravě, účast našich členů                         hospodáři
  3/ výstava Olomouc – zájezd, informace členům                                                   jednatel
  4/ projednání zabezpečení brigád (organizačně, finančně)                                    hospodáři
  5/ hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu                                                   hospodáři
  6/ stav dodávky a odběru vody na zahradě                                                        R. Urbánek
  7/ různé
 
ad 1/ usnesení rozpracováno, plnění zabezpečeno v plánu práce, v osadním řádu a v dnešním usnesení,
ad 2/ hospodáři zjistí počet členů, kteří se chtějí zúčastnit výstavy ŽIVOT NA ZAHRADĚ v Ostravě,
ad 3/ výstava Olomouc – termín 8.10.2010, částka 230 Kč – pozvánka bude vyvěšena na vývěsních tabulích,
ad 4/ brigády proběhly u řeky a můstku - čištění nánosu odpadu po povodních a dále u cesty - čištění příkopu (viz. příloha: seznam zúčastněných členů osady), další brigáda naplánována na 20.6.2010,
ad 5/ dochází k odhozu odpadů, které patří do kompostu nebo sběrného dvora a dále nedochází k požadovanému vyvážení kontejneru,
ad 6/ bod se přesouvá do programu další schůze z důvodu neúčasti p. R. Urbánka na dnešní schůzi.
 
 
Usnesení:
 
1/1, 1/3, 1/5                                                                           T: stálý, zůstávají
4/1 – předložit písemnou zprávu z revize za r. 2009            T: do konce 7/2010     Z: Urbánek
5/1 – zajistit pro členy informace o možnosti odběru Agrohumu, Krystalonu a ochranných prostředků                                                                              T: na podzim               Z: předseda
5/2 – zveřejnit internetové adresy naší organizace a ÚS Karviná na našich vývěsných tabulích
                                                                                              T: 30.6.2010                Z: předseda
5/3 průběžně informovat členy o výstavách a zájezdech organizovaných vyššími svazovými orgány                                                                                               T: dle nabídky ÚS        Z: předseda
5/4 – zajistit prořezání 3 ks stromů u vrchní cesty, s povolením prořezu a dodáním faktury                                                                                                                                          
                                                                                           T: do konce 7/2010      Z: Antesová
5/5 – vyzvat členy osady, kteří se dosud nezúčastnili brigády, aby se dostavili na brigádu dne 20.6.2010 v 9 h,  v případě deště další termín 27.6.2010 v 9 h                             Z: hospodáři
5/6 – projednat s  p. Delongovou z Magistrátu města Havířova nesrovnalosti ohledně odvozu odpadu                                                                                          T: 31/7/2010      Z: předseda
5/7 – schváleno proplácení kreditu telefonní karty předsedovi v částce 200 Kč dle potřeby.
 
 
Příští schůze výboru se koná dne 10.9.2010 v 17 h na zahradě u p. Staruchové
 
 
   
 
 
 
 
 
Z Á P I S
 
z členské schůze ZO č. 9 ČZS Havířov - Prostřední Suchá
ze dne 23. května 2010
 
 
 
          Členská schůze se konala v sále restaurace U Šimaly.
          Schůzi zahájil p. Rostislav Urbánek, přivítal všechny členy ZO a přednesl návrh programu schůze. Program byl všemi členy schválen.         
          Poté proběhly volby mandátové a návrhové komise, které byly zvoleny ve složení mandátová: p. Kuběnová, p. Macura, návrhová : p. Kraina a p. Zajaczek.
          V dalším bodu programu přednesla p. Miluše Foldynová zprávu o čerpání rozpočtu za r. 2009 a návrh rozpočtu na r. 2010 (příloha 2).
          Zprávu o činnosti naší organizace za minulé období přednesl p. předseda A. Kossányi, V ní provedl kontrolu usnesení minulé členské schůze, informoval o jednání Republikové rady, o změně stanov, o programové orientaci ČZS na další pětileté období a upozornil na to, že byl schválen nový zahrádkářský zákon. Při hodnocení práce výboru apeloval na lepší spolupráci hospodářů, upozornil na plnění bodů z usnesení a vyzval všechny členy ke zlepšení mezilidských vztahů v osadě. Podal pár informací o aktivitách ÚS v Karviné, které pro nás zajišťuje odborné akce. Nakonec vytýčil několik oblastí pro další zaměření naší práce.
          Následně p. Rostislav Urbánek přenesl zprávu revizní skupiny (příloha 3).
          V dalším bodu programu byla přednesena zpráva mandátové komise. Účast na dnešní členské schůzi - zúčastnilo se 33 členů ze 45, tj. 73 %, členská schůze byla usnášení schopná (příloha 1).
          V následné diskuzi vystoupilo pár členů, a to ohledně prořezání stromů, které zasahují na parcely zahrádkářů a ohrožují je na životě svou velikostí a špatným zdravotním stavem. Dále se řešila otázka kosení vysoké trávy u několika členů, dále se diskutovalo o nevhodném odpadu vhazovaném do kontejneru, ohledně nepořádku kolem cesty a kolem toku Sušanky.
          Návrh na usnesení byl předložen všem členům předem písemně. Byl upřesněn o změnu rozpočtu u položky „ostatní“ na výši 15000,-Kč a novým bodem o souhlas se zajištěním prořezu stromů, na který byla vymezena částka 5.000 Kč.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno (příloha 4).
          Schůzi ukončil p. R. Urbánek.
 
 
 
Informace o elektronických adresách:
 
e-mailová adresa naší ZO:      zo.9.czs.karvina@seznam.cz
Internetová adrese stránek naší ZO:   www.zahradkari.wbs.cz
 
e-mailová adresa ÚS ČZS Karviná:      ur.czs.karviná@quick.cz
Internetová adresa stránek ÚS Karviná:     www.zahradkari-karvina.ic.cz
 
Informace Státní rostlinolékařské správy (k přesnější ochraně rostlin) adresa www.srs.cz.                                    
 
 
 
 
 
 
 

     U s n e s e n í

členské schůze ZO č.9  ČZS Havířov,  Prostřední Suchá

konané dne 23. 5. 2010

 

I. Bere na vědomí

    a,  Zprávu mandátové komise o účasti členů na dnešní členské schůzi     

    b,  Zprávu revizní skupiny o provedené kontrole hospodaření za rok 2009

 

 

II. Schvaluje

     a,  Program jednání

     b,  Zprávu o činnosti za uplynulé období

     c,  Zprávu o čerpání a o stavu finančních prostředků za rok 2009 

     d,  Rozpočet ZO na rok 2010

     e, Povolení pro výbor vkládat výhradně na WEB naši ZO fotografie, získané z naši zahrady  

     f,  Povinnost každého člena zúčastnit se každoročně na údržbě společních zařízení dle potřeb ZO

     g,  Zaplacení občerstvení účastníkům dnešní čl. schůzi

     h,  Ověřovatelé zápisu: p. F. Jančařík,  p. R. Macura.

 

 

  

 

III. Ukládá

         Výboru ZO

     a,  Zabezpečit při přijetí nových členů jejich obeznámení o soužití na zahradě, včetně               

          zajištění předání a podepsání osadního řádu.

     b,  Zajistit pro členy informace o možnosti odběru Agrohumu, Kristalonu a ochranných prostředků

     c,  Zveřejnit internetové adresy naši organizace a ÚS Karviná na naši vývěsné tabuli.

     d,  Průběžně informovat členy o výstavách a zájezdech organizovaných vyššími svazovými orgány.
     e,  Zajistit  prořez 3 ks stromů, u vrchní cesty.

 

 

        Jednotlivým hospodářům

     a,  Projednávat s členy příslušného „hospodářského úseku“ veškeré náležitosti

     b,  Zabezpečit údržbu plotu členy svého úseku

     c,  Organizovat práce na údržbě společních zařízení svého úseku

 

 

       Všem členům

     a,  Dodržovat všechna ustanovení  Osadního řádu

     b, Zúčastnit se každoročně údržby společních zařízení pro potřebu osady, dle požadavku hospodářů

     c,  Provést údržbu svého úseku oplocení zahrady do konce srpna 2010

     d, Dodržovat obecně závaznou vyhlášku města Havířov,  o nakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          s komunálním a stavebním odpadem na území města  

     

      Schváleno na členské schůzi všemi členy.

Havířov 23. května 2010

 

 
 
 
 
ZÁPIS č. 4
 
ze schůze výboru ZO č. 9 konané dne 9.4.2010
 
Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena, Macura Robert, Staruchová Naděžda, Zajaczek Stanislav
Za revizní skupinu: Páčová Eva, Urbánek Rostislav
 
Schválení zápisu č.3: bez připomínek
Kontrola usnesení: 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3 – splněno
                       
 
Program schůze                                                                                        Předkládá
1/ zpráva revizorů účtu o provedené kontrole (písemně)                           ved. revizor
2/ projednání návrhu rozpočtu na r. 2010                                                    pokladník
3/ příprava členské schůze včetně určení termínu                                      předseda
4/ nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS                   předseda
5/ informace a pozvání členů na zájezdy                                                     jednatel
6/ výsledky kontroly stavu oplocení                                                            hospodáři
7/ různé
 
ad 1/ zpráva revizorů předložena písemně, přednesena p. Urbánkem. Účetnictví je v pořádku, ke zprávě menší připomínky,
ad 2/ návrh rozpočtu na r. 2010 byl výborem projednán a bude předložen členské schůzi ke schválení,
ad 3/ termín členské schůze stanoven na 23. 5. 2010 v 9.00 h a bude se konat v restauraci
U Šimaly, pozvánky doručí osobně hospodáři, program schůze rozvržen,
ad 4/ nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků umístěna na vývěsných tabulích + zasláno členům na e-mailové adresy,
ad 5/ informace a pozvánky na zájezdy umístěny na vývěsných tabulích + zasláno členům na e-mailové adresy,
ad 6/ oplocení sporadicky zkontrolováno, plot je v přijatelném stavu, některé úseky je třeba opravit, nedostatky projednají hospodáři s jednotlivými členy, kteří nemají svůj úsek plotu v pořádku.
ad 7/ - nové stanovy budou umístěny na internetu,
         - dne 19. 1. 2010 proběhlo školení pro předsedy ZO, jednatele a pokladníky jednotlivých    
            základních organizací, zúčastnil se předseda a pokladník naší ZO,
         - projednáno pozdní placení příspěvků některými členy, doporučuje se členské    
            schůzi zavést penále za pozdní placení členských příspěvků.
         - projednána žádost p. Staruchové o stavbu branky a plotu v přední části zahrady.
 
 
 
Usnesení:
1/1, 1/3, 1/5                            T: stálý
4/1 - předložit zprávu revizní skupiny členské schůzi,
4/2 - schválen návrh rozpočtu na r. 2010- předložit členské schůzi ke schválení,
4/3 - schválena příprava na členskou schůzi,
4/4 - předložit členské schůzi návrh na penále za pozdní placení členských příspěvků,
4/5 - schválena žádost p. Staruchové o stavbu branky a části plotu.
 
 
Příští schůze výboru se koná dne 11. června 2010 v 17.00 h na zahradě u p. Staruchové.
20.04.2010 -
 
15.09.2009 -
 

Plán práce výboru ZO č. 9 ČZS   Prostřední Suchá na rok 2010.

 

Schválený na výborové schůzi 20. listopadu 2009

 

 Každá schůze výboru začíná kontrolou správnosti zápisu a kontrolou usnesení.

 Na každé schůzi budou projednány podněty od členů a došlá pošta.

 Na konci každé schůze bude projednána příprava na příští schůzi!!!  

 Konkrétní termín další schůze bude upřesněn vždy na předešlé schůzi výboru.

 
 

Termín : začátek   březen  2010                                                                 předkládá

 
- Zpráva revizorů účtu o provedené kontrole – písemně                            ved. revizor 

- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2009                                                    pokladník

- Příprava členské schůze včetně určení termínu                                             předseda

- Nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS.                     předseda

- Informace a pozvání členů na zájezdy.                                                         jednatel

- Výsledky kontroly stavu oplocení.                                                           hospodáři

 
 

Termín : červen 2010          

 

- Rozpracování usnesení členské schůze.                                                        předseda

- Výstava život na zahradě v  OV. Účast našich členů.                                   hospodáři        

- Výstava Olomouc – zájezd, informace členům.                                jednatel   

- Projednání zabezpečení brigád(organizačně, finančně ).                         hospodáři

- Hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu .                                           hospodáři

- Stav dodávky a odběru vody na zahradě.                                                   Urbánek          

 
 

Termín :  září 2010              

 

- Kontrola udržování vývěsných tabuli v aktuálním stavu.                                 jednatel

- Projednání průběhu brigád.                                                                         hospodáři

- Stav plotu.                                                                                                  hospodáři

- Kontrola aktuálnosti osadního řádu                                                              předseda

- Zhodnocení stavu zahrádek a mezilidských vztahů na zahradě.               hospodáři

 
 

Termín :  listopad 2010              

 

- Průběžná kontrola účetní evidence.                                                             pokladník

- Kontrola průkazní evidence členů naši ZO.                                                 jednatel

-Projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na r. 2011                      předseda

 -Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011                                       pokladník

 
ZÁPIS č. 3
 

ze schůze výboru ZO č. 9 konané dne 20.11.2009 v 17.00 h

 

Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena, Staruchová Naděžda, Zajaczek Stanislav

Za revizní skupinu: nepřítomni, omluveni

Nepřítomni: Macura Robert - omluven

 
 

Schválení zápisu č. 2: bez připomínek

Kontrola usnesení: 2/1, 2/2, 2/3 – splněno

                             1/2 – bod vložen do bodu č. 2/5

                              2/4, 2/5 - zůstává

 
Program schůze:
 

1/ informace členům o odborných přednáškách v r. 2010

2/ průběžná kontrola účetní evidence

3/ kontrola průkazní evidence členů naší ZO

4 / projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na r. 2010

5/ projednání návrhu rozpočtu na r. 2010

6/ různé
 

ad 1/ ještě stále nedodáno od ÚS Karviná. Po obdržení termínu odborných přednáškách v r. 2010 budou ihned vyvěšeny na vývěsné tabuli.

ad 2/ účetní evidence předložena k nahlédnutí, je řádně vedená,

ad 3/ průkazná evidence řádně vedená, zápisy v matriční knize jsou v pořádku členské příspěvky zaplatili všichni členové, kromě tří členů, kteří zaplatí do konce r. 2009. Osadní řád má osobně každý člen řádně podepsán.

ad 4/ návrh plánu práce výboru na r. 2010 projednán.

ad 5/ návrh rozpočtu na r. 2010 byl přednesen, členové výboru mohou podat připomínky na další schůzi výboru .

ad 6/ - členové obeznámeni o Vánoční výstavě v Horní Suché,

         - projednána možnost odběru časopisu ZAHRÁDKÁŘ. pro ZO, nebudeme objednávat.

         - vyúčtování odběru vody pomoci hadice – vše v pořádku, odběr zaplacen

 
Usnesení:
 
1/1, 1/3, 1/5                  T: stálý, zůstávají,

2/4 – zůstává                T: 4.12.2009      Z: I. Kuběnová

2/5 – zůstává                T: 30.3.2010      Z: předseda

3/1 –. informace odborných přednáškách v r. 2010 vyvěsit na vývěsnou tabuli.

                                                                 T: ihned po dodání z ÚS Ka.     Z: předseda

3/2 - upravit  rozhodnutí o zasílání zápisu ze schůze výboru =vždy členům revizní skupiny

3/3 - schválen plán práce výboru na r. 2010

 

Příští schůze výboru se koná dne 9. dubna 2010 v 17.00 h na zahradě u p. Staruchové.ZÁPIS č. 2
 
ze schůze výboru ZO č. 9 konané dne 5.9.2009 ve 14.00 h
 
Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena,   Macura Robert, Staruchová Naděžda
 
Za revizní skupinu: Urbánek Rostislav
 
Nepřítomni :   Zajaczek Stanislav – omluven
 
Schválení zápisu č. 1: bez připomínek
 
Kontrola usnesení: 1/6, 1/8. 1/10 – splněno
                            1/1,1/2, 1/3, 1/5, – zůstává
                             1/9- Macura-splněn, ostatní hospodáři doplní do 14 dnů.
Program schůze:
 
1/ zajištění nabídky prodeje agro-humusu                                                       předseda
2/ projednání průběhu brigád                                                                         hospodáři
3/ kontrola udržování vývěsných tabulí v aktuální stavu                       jednatel
4/ informace členům o odborných přednáškách v r. 2010                           předseda
5/ různé
 
ad 1/ nabídka na odběr agro-humusu, podat info pomoci vývěsných tabulí.
ad 2/ brigády v letošním roce provedeny – natření dolního mostku, vydláždění chodníku,
ad 3/ vývěsní tabule jsou v udržovaném stavu,
ad.4/ ještě nejsou informace z ÚS ČZS Karviná. Přesunuto do programu schůze v listopadu 2009/
ad 5/ nabídka nákupu ovocných stromů a termín výstavy v Karviné budou vyvěšeny na   vývěsných tabulích,
ad 5/ nabídka pomoci Policie ČR z Ha-3, při výskytu zlodějů, nebo při negativních jevech na zahradě. /podpraporčík Karel Mikula, tel. číslo 596 884 863/.
 
Usnesení:
 
2/1- schválení přijetí nových členů – Romana Nováková a Petr Nieszporek k 6.8.2009,
2/2- schválena žádost p. Zajaczka na stavbu branky,
2/3- projednána žádost p. Zajaczka, p. Ferfeckého a pí. Antesové o pokácení tří stromů.  
Výborem zamítnuto, neboť zjištěno, že stromy nejsou na našem pozemku. Pokud mají zájem, nechť vejdou v jednání s majitelem a na vlastní finanční náklady.
2/4- zajištění doplnění adres vč. elektronických od všech členů.       T:20.9.2009 Z: hospodáři
2/5- nabídku na odběr agro-humusu vyvěsit na vývěsných tabulích. T:30.3.2010 Z: předseda,
 
 
Příští schůze výboru se koná dne 20. listopadu 2009 v 17.00 hodin na zahradě u p. Staruchové
 
04.06.2009 -
ZÁPIS č. 1
ze schůze výboru ZO č. 9 konané dne 31. 5.2009 ve 14.00 h
 
 
Přítomni:  FoldynováMiluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena,
                  Staruchová Naděžda, Zajaczek Stanislav
Nepřítomni: Macura Robert
Za revizní skupinu: zástupce nepřítomen
 
Schválení zápisu č. 29: bez připomínek
 
Kontrola usnesení: 26/2, 27/1, 27/9, 28/1, 28/3, 29/2, 29/3 – splněno
                                28/4 – zůstává
 
Program schůze:
1- rozpracování usnesení členské schůze                                            předseda
2- hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu                                     hospodáři
3- výstava „Život na zahradě“ v Ostravě. Účast našich členů.             hospodáři
4- výstava Olomouc – zájezd, informace členům                                jednatel
5- stav plotu                                                                                           hospodáři
6- různé
ad1)-Usnesení zapracováno do práce výboru.
ad2)-Stav práce s odpadem se stále lepší, ještě se najdou jedinci, kteří do kontejneru odkládají i to co tam nepatří. Je potřeba to omezovat a veřejně tyto lidi upozorňovat. Dohodnuto další informování MěÚ při plném kontejneru. Zvýšený nepořádek za oplocením na začátku plotu u zadních zahrad.
ad3)- Výstava v Ostravě ani v Karviné v tomto roce nebudou.
ad4)- Zájezd do Olomouce na výstavu se uskuteční 20 srpna, letáky s nabídkou jsou vyvěšeny.
ad5)- Hospodáři provedou kontrolu stavu oplocení a připomenou jednotlivým členům jejich povinnost s údržbou plotu.
ad6)-    Přívod vody od stavby psince s připojením na jejich rozvod není možný.
-         Informace o rozměrech našich pozemků – náš plot většinou svého vedení se nenachází na našich pozemcích. Bližší informace na požádání podají hospodáři nebo předseda.
-         Projednána žádost p. Czernaka o stavbu branky.
-          
Usnesení:
1/1 - Zabezpečit při přijetí nových členů jejich obeznámení o soužití na zahradě, včetně zjištění předání a podepsání převzetí osadního řádu                                                         Z: předseda       T: stálý
1/2 - Zajistit pro členy informace o možnosti odběru Agrohumu, Kristalonu a ochranných prostředků                                                                                                                 Z: předseda       T: na podzim
1/3 - Plnit úkoly z usnesení členské schůze pro hospodáře                    Z: hospodáři     T: stálý
1/4 - Schválení rozdělení hospodářských úseků      
1/5 - Zajišťovat včasné vyvážení naplněných kontejnerů                         Z: Staruchová   T: stálý
1/6 - Provést kontrolu stavu plotu v jednotlivých úsecích                        Z: hospodáři     T:4.9.2009
1/7 - Schválení povolení stavby branky p. Csernakovi
1/8 - Třetí podpisový vzor do ČSOB zajistit p. Kuběnové                       Z: předseda     T: 30.8.2009
1/9 - Zajistit doplnění adres včetně elektronických od všech členů.         Z: hospodáři T: 30.6.2009
1/10- Rozdělení zasílání zápisů. Jednatel zašle Kossányimu, Macurovi, Foldynové, ta potom zbývajícím hospodářům. Jednatel v případě účasti na výboru i členům revizní skupiny.
 
Příští schůze výboru se koná dne 5.9.2009 ve 14.00 h na zahradě u p. Staruchové
 
Z á p i s
z členské schůze ZO č.9 ČZS Havířov, Prostřední Suchá
ze dne 17. května 2009
 
    Členská schůze se konala v sále restaurace Šimala v Havířově.
   
Schůzi zahájil př. Rostislav Urbánek. Přednesl návrh programu schůze, program byl schválen bez připomínek. Proběhla volba mandátové komise, která byla schválena ve složení př. Madecká a Jurček. Dále byla zvolena volební a návrhová komise, která byla schválena ve složení: př. Kraina a Maindová.
Zprávu o činnosti naši organizace od minulé čl. schůze přednesl předseda A. Kossányi. Všechny body usnesení minulé členské schůze byli splněny. Upozornil na to, že ne všichni zahrádkáři dodržují pravidla soužití na zahradě, tak jak to určuje osadní řád. Zdůraznil, že je potřeba zlepšit starostlivost o zahradu a svým jednáním neobtěžovat sousedy.
Práci výboru hodnotil kladně, pracoval dle předem schváleného plánu práce, dodržoval rozpis projednávaných úkolů, kontroloval plnění usnesení a vyžadoval jeho plnění. Vše o práci výboru, včetně jeho usnesení si všichni vždy mohli přečíst na oficiální vývěsné tabuli, která je u výtoku vody a zároveň na internetu. Dále předseda informoval členy, že byla ukončena 5-ti letá práce dosavadního výboru, která byla završena slavnostní schůzkou, na které předseda poděkoval výboru za odvedenou práci.
K možnosti vybudovat silnější přívod vody na zahradu uvedl, že majitelé dotčených pozemků žádají finanční vyrovnání za věcné břemeno, které je v současné době pro naši organizaci vysoké. Z tohoto důvodu byla pozastavena jednání ohledně nového přívodu. Pokud se vyskytnou nové, lepší možnosti bude se v projektu pokračovat.
Jednání o kolaudaci chatek jsou ukončena, v současné době probíhá zasílání dokladů jednotlivým žadatelům.
V dalším bodu programu přednesla pokladní paní Foldynová vyhodnocení čerpání rozpočtu za rok 2008 a přednesla návrh rozpočtu na rok 2009, který byl doporučen na schůzi výboru dne 18. 3..2009. Viz příloha č. 2.
Pan Robert Macura  přednesl zprávu revizní skupiny viz příloha č. 3.
Diskuse proběhla více než bouřlivě, došlo k vzájemnému slovnímu napadání mezi členy, které ale nepřineslo žádný výsledek. Dále byly zodpovězeny dotazy ohledně placení a odběru vody ze společného odběrného místa.
Proběhlo představení složení nového výboru, revizní skupiny a zástupce do územního sdružení a jejich volba. Viz příloha č.4
V dalším bodu programu byla přednesena zpráva mandátové komise. Účast na dnešní čl. schůzi : schůze se zúčastnilo 32 členů ZO ze 43 členů , tj 74% a členská schůze byla usnášení schopná. ( příloha č.1).
Návrh usnesení přednesl př. K. Kraina. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.Viz příloha č.5.
 
Schůzi ukončil předsedající př. Urbánek.
.
 
Informace o E-mailové adrese naší ZO: zo.9.czs.karviná@seznam.cz
 a internetová adresa www stránek naší ZO: www.zahradkari.wbs.cz
 
 
V Havířově 17.5.2009
 
 U s n e s e n í
členské schůze ZO č.9 ČZS Havířov, Prostřední Suchá
konané dne 17. 5. 2009
 
I. Bere na vědomí
  a, Zprávu mandátové komise o účasti členů na dnešní členské schůzi    
  b, Zprávu revizní skupiny o provedené kontrole hospodaření za rok 2008
  c, 
 
 
II. Schvaluje
    a, Program jednání
    b, Zprávu o činnosti za uplynulé období
    c, Zprávu o čerpání a o stavu finančních prostředků za rok 2008 
    d, Rozpočet ZO na rok 2009
    e, Výsledky voleb do výboru, revizní skupiny a zástupce do okresní rady při ČZS.
    f,   Povinnost každého člena zúčastnit se každoročně na údržbě společních zařízení dle potřeb ZO
    g,   Zaplacení občerstvení účastníkům dnešní čl. schůzi
    h, Ověřovatelé zápisu: p. F. Jančařík, p. R. Macura.
    i,
 
 
 
 
III. Ukládá
        Výboru ZO
    a, Zabezpečit při přijetí nových členů jejich obeznámení o soužití na zahradě, včetně              
        zajištění předání a podepsání osadního řádu.
    b, Zajistit pro členy informace o možnosti odběru Agrohumu, Kristalonu a ochranných prostředků
    c, 
    d, 

 
 
      Jednotlivým hospodářům
    a, Projednávat s členy příslušného „hospodářského useku“ veškeré náležitosti
    b, Zabezpečit údržbu plotu členy svého úseku
    c, Organizovat práce na údržbě společních zařízení svého úseku
 
 
      Všem členům
    a, Dodržovat všechna ustanovení Osadního řádu
    b, Zúčastnit se každoročně údržby společních zařízení pro potřebu osady, dle požadavku hospodářů
    c, Provést údržbu svého úseku oplocení zahrady do konce srpna 2009
    d, Dodržovat obecně závaznou vyhlášku města Havířov, o nakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        s komunálním a stavebním odpadem na území města  
   
   
Havířov 17. května 2009
04.06.2009 -
 

 

 

 

                                                       

 

                                                                        Z á p i s č. 18
                            ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 24.1.2007 v 16.00. hod.
                                                                    v kavárně S cafe v Havířově
Přítomni: Jančařík František, Kossányi Alexander, Nevečeřalová Marie, Šlachta Milan, Zajaczek Stanislav, Urbánek Rostislav, Bártek
Josef, Novák Roman
Nepřítomen: Kubienová Irena – nemoc, omluvená
Schválení zápisu č.17 – doplnit usnesení 15/8 Podle sdělení ÚR ČZS bude přechod na podvojného účetnictví až od r.2008.
Kontrola usnesení:
15/5 Stabilizovat geodet.kolíky T: březen 2007 Zodp.Kubíček, kontrola Jančařík
15/8 Př.Nevečeřalová oznámila svou rezignaci na funkci pokladníka a nebude nadále funkci vykonávat.
17/1 Předložit kontrolní skupině roční uzávěrku provedeno
17/2 Písemně vypracovat návrh rozpočtu na rok 2007 provedeno, návrh byl projednán a doplněn
Program schůze (dle plánu práce)
1. Zpráva revizorů účtu o provedené kontrole – písemně ved. revizor
2. Výsledky zápisu do katastru nemovitostí všech nových majitelů jednatel
3. Nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS předseda
4. Informace o odpracovaných brigádnických hodinách v min. roce hospodáři
5. Příprava členské schůze včetně určení termínu (25. března) předseda
6. Návrh úpravy Osadního řádu jednatel
7. Různé všichni
ad1)
Revizní zpráva byla vypracována podle metodické pomůcky – viz. Věstník ČZS č.3/2005 revizory účtů,
pokladní a jednatelem. Ke zprávě nebyly připomínky.
ad 2)
Podepsání Kupních smluv na PF Ostrava proběhlo, až na malé doplňky, bez závad. Všem členům byly doručeny originály Kupních
smluv, kopie návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti a kopie vzniku předkupního práva jako práva věcného.
Katastrálním úřadem byly všem členům vráceny listiny po provedení vkladu do katastru nemovitosti.
Převody všech zahrádek v naši zahrádkové osadě do soukromého vlastnictví bylo ukončeno!
ad3)
Požadavky na nákup hnojiv nebyly od členů žádné. Hospodáři byli upozornění na konání přednášky v klubovně ZO Horní Suchá ve
čtvrtek 1.února na téma Ochrana a výživa rostlin, na které je možné u zástupců Agro Bio Opava ochranné prostředky a hnojiva zakoupit.
ad4
Byly předsedou rozdány hospodářům „přehledy“ evidence brigád.
ad5)
Předseda předal všem přítomným organizační návrh přípravy členské schůze. Návrh byl doplněn a schválen (viz příloha).
ad6)
Všem přítomným byl předán návrh nového Osadního řádu, který byl vypracován po změně vlastnictví zahrádek.
Podstatná změna je uvedena v bodě I/3:
Členové ZO ČZS (dále jen uživatelé - majitelé) jsou oprávnění užívat pozemky (dále jen zahrádky) v zahrádkové osadě podle kupních
smluv, uzavřených dle § 5 odst. 5 zák.č.95/1999 Sb. K pozemkům prodávaným dle těchto kupních smluv má stát podle § 10
zák.č.95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předkupní právo jako právo věcné. Pozemky, na níž je státem uplatněno předkupní právo
nesmí kupující učinit předmětem zástavního práva.
Před uvažovaným převedením pozemků dle čl. IV, včetně spoluvlastnických podílů na jiného vlastníka, musí majitel, člen ZO ČZS,
písemně požádat Pozemkový fond ČR o vyjádření s tímto převodem – písemně zaslat nabídku na základě § l0 zákona č.95/1999 Sb ve
znění novely. Předkupní právo státu není tímto převodem dotčeno. Žádost musí být dána na vědomí výboru ZO ČZS. Nový vlastník musí
být členem naší ZO.
Návrh nového Osadního řádu členové výboru prostudují a po doplnění bude předložen ke schválení členské schůzi.
Ad7)
Přiznání k dani z nemovitostí je nutno předložit Finančnímu úřadu do konce ledna 2007. Vzhledem k časové tísni byl pro všechny
členy, kteří zakoupili jedn. zahrádky na Finančním úřadě vyzvednut příslušný formulář a pro každého jednatelem vyplněn. Vyplněné
formuláře byly převzaty jednotlivými hospodáři, kteří zajistí u „svých členů“ jejich kontrolu, podepsání a předání Fin.úřadu. Doplnění
zbývajících 18 formulářů zajistí jednatel.
V budoucnu si musí veškeré záležitosti právní i finanční vyřizovat majitelé nemovitostí sami !
Dále byl prodiskutován návrh přiznání výměry společných ploch jedním členem a bylo schváleno , že toto přiznání provede předseda
př.Kossányi. Příslušná částka daně (153,- ročně) mu bude uhrazena ze společných prostředků.
Projednání nových přihlášek. Osobně předložila přihlášku za člena naši ZO ČZS p.Jarmila Garčinská a přihlášku doručil p. Jiří
Dobřický. Oba uhradili zápisné, členský a účelový příspěvek. Výbor obě přihlášky schválil.
Prořezání suchých a nalomených větví musí zajistit hospodáři ! 3 javory v horní části zahrady jsou na našem katastru! Cesta parc.č.
2609 patří OKD !
Stavební úřad rozpracovává v současné době organizační podmínky pro uplatnění nového Stavebního zákona, jeho doplňků, prováděcích
předpisů a nařízení. Podat žádost o zahájení dodatečné kolaudace našich zahradních chatek bude vhodné až ve druhé polovině roku 2007,
případně až v roce 2008.
Jednatel Ing.Šlachta oznámil svou rezignaci na funkci jednatele a po členské schůzi nebude nadále funkci vykonávat.
Usnesení
18/1 Zavedení podvojného účetnictví se odkládá na 1.1..2008. ( úprava usnesení 15/8)
18/2 Zajistit náhradu za p. Nevečeřálovou na funkci pokladníka T.: 14.3.2007 Z.:předseda
18/3 Předložit revizní zprávu členské schůzi. T.: 25.3.2007 Z.: Maindová
18/4 Převodem zahrádek do soukromého vlastnictví musí nadále všechny právní záležitosti (koupi, kolaudaci,
převod na jiného člena apod.) a všechny finanční záležitosti (přiznání daní, poplatky apod.) řešit každý
majitel nemovitost sám. Úkol stálý Z.: Každý majitel nemovitosti
18/5 Potřebné práce a brigády svých členů budou zajišťovat hospodáři. Úkol stály. Z.: Hospodáři
18/6 Podle organizačního zajištění členské schůze připraví jednotlivé materiály určení členové výboru.
T.: 14.3.2007 Z.: dle textu přílohy
18/7 Prostudovat návrh Osadního řádu připomínky a doplňky projednat ve schůzi výboru.
T.: 14.3.2007 Z.: Všichni členové výboru
18/8 Doplnit podle připomínek členů výboru a předložit Osadní řád ke schválení členské schůzi
T.: 25.3.2007 Z.: Jednatel
18/9 Zajistit kontrolu a podpisy vyplněných Přiznání k dani z nemovitosti jednotlivých členů a předání
formulářů Finančnímu úřadu Havířov (p.Kolářové)
T.: Do 31.1.2007. Z.: Předseda, jednatel a hospodáři-dle rozdělení úkolu.
18/10 Výbor určuje aby do Přiznání k dani z nemovitosti uvedl výměry pozemků parc.č.345/1 (cesty a
chodníky) a 345/73 (svahy) za všechny spolumajitelé p. Kossányi. Příslušná roční částka daně (153,- Kč)
mu bude uhrazována ze společných prostředků).
18/11 Výbor bere na vědomí ukončení členství Josefa Komínka a Otty Dedka k 31.12.2006.
Výbor schvaluje přijetí nových členů: p.Jarmily Garčinské a Jiřího Dobřického.
Všichni členové (i noví ) jsou povinni všechny právní a finanční záležitosti spojené s převody pozemků
provést sami.
18/11 Ukládá jednateli zapsat změny členství do Matriční knihy, vypsat novým členům Členské průkazy, které
. jim budou předány po podepsání Osadního řádu.
Příští schůze výboru ZO se bude konat dle schváleného plánu práce 14.března 2007 v 16.00 hod
v kavárně Varieté,Hlavní tř. 31a v Havířově (KD P.Bezruče)
Program dle schváleného plánu práce:
1. Vytipování prácí pro brigády předseda, hospodáři
2. Kontrola přípravy členské schůze předseda
3. Informace a pozvání členů na zájezdy Jednatel
4. Převod pozemků parc. č. 347/1,2,3 z Magistrátu Města Jednatel
5. Projednání možnosti přípravy kolaudace chatek Jednatel
6. Daně ze zahrádek - stav Přiznání k dani z nemovitosti Jednatel
7. Výsledky kontroly stavu oplocení hospodáři
8. Různé všichni

 

                                            Z á p i s č. 19
                  ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 14.3.2007 v 16.00. hod.
                    v kavárně Varieté,Hlavní tř. 31a v Havířově (KD P.Bezruče)
Přítomni:Bártek Josef, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena, Novák Roman,
Šlachta Milan, Zajaczek Stanislav, Urbánek Rostislav, Maindová Lenka
Nepřítomen: Nevečeřalová Marie-omluvená
Schválení zápisu č.18 – doplnit usnesení 15/5 Projednat s Kubíčkem- zodp.Kossányi
-Doplnit: byl schválen návrh rozpočtu na rok 2007 (návrh rozpočtu přiložit k zápisu a předložit ke schválení
členské schůzi.
Kontrola usnesení:
18/2 Do funkce pokladníka se navrhuje p.Foldýnová (s návrhem souhlasí)
18/3 Předložit revizní zprávu čl. schůzi. T:25.3.2007 Z: Maindová
18/6 Organizační opatření přípravy členské schůze jsou splněna
18/7 Návrh Osadního řádu připomínky a doplňky: Postihy za nedodržování řešit dle Občanského zákoníku.
Neudržování pozemku, které narušuje občanské soužití projednat s přísl.majitelem ve výboru ZO, příp. řešit
v občansko správním řízení.
18/8 Návrh Osadní řád po doplnění rozmnožit a předložit k projednání členské schůzi Z:Jednatel a předseda.
18/9 – 18/11 body splněny
Program schůze (dle plánu práce):
1. Vytipování prácí pro brigády předseda, hospodáři
2 Kontrola přípravy členské schůze předseda
3 Informace a pozvání členů na zájezdy jednatel
4 Převod pozemků parc. č. 347/1,2,3 z Magistrátu Města jednatel
5 Projednání možnosti přípravy kolaudace chatek jednatel
6 Daně ze zahrádek - stav Přiznání k dani z nemovitosti jednatel
7 Výsledky kontroly stavu oplocení hospodáři
8 Různé všichni
ad 1.Hlavní pozornost zaměřit na údržbu plotu, dále dle konkrétních potřeb osady.
ad 2.Projednán program členské schůze včetně podání občerstvení a přípitku
ad 3. V květnu se uskuteční dva zájezdy do Polska. Informace na nástěnkách a u hospodářů.
ad 4. Žádost byla doplněna a projednána předsedou a jednatelem na odboru správy majetku Magistrátu 5.3.2007
ad 5. Kolaudaci chatek žádat až po všech organizačních opatřeních potřebných po uplatnění všech podmínek
novelizace Stavebního zákona.
ad 6. Přiznání k dani z nemovitosti bylo za všechny členy (parc.345/…) v termínu podáno. Zatím nemá finanční
úřad zpracovány výměry dani. Bližší informace bude podána na členské schůzi.
ad 7. Zopakovat kontrolu během měsíce dubna.
ad 8. Výměnu členských průkazů provést začátkem roku 2008
Usnesení:
18/12 Schválen návrh rozpočtu na rok 2007
15/5 Stabilizovat geodet.kolíky, projednat s Kubíčkem- T: 30.4.2007 Z:.předseda
18/3 Předložit revizní zprávu čl. schůzi. T:25.3.2007 Z: Maindová
18/7 Návrh osadního řádu předložit ke schválení čl. sch. T: 25.3.2007 Z: jednatel
19/1 Schvaluje se podání občerstvení a přípitku na čl. sch. všem přítomným, max. 50,-Kč/os.
19/2 Informovat na vývěsných tabulích o zájezdech do Polska. T: 20.3.2007 Z: předseda
19/3 Provést kontrolu údržby plotu, upozornit na nedostatky zodpovědné zahrádkáře.T: 22.5.2007 Z:hospodáři
19/4 Zakoupit nové čisté čl. průkazky pro všechny členy . T: 31.8.2007 Z: předseda
Příští schůze výboru se koná 23. 5. 2007 v 17,00 hod. na zahradě.

 

                                                                    Zápis č. 20
                ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 23.5.2007 v 17:00 hod. na zahradě.
Přítomni: Bártek Josef, Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena, Maindová
Lenka, Zajaczek Stanislav
Nepřítomni: Novák Roman, Macura Robert- omluveni, Urbánek Rostislav- neomluven
Připomenutí : začátek dalšího, již 4. roku práce výboru. Předseda žádá zlepšení přípravy na schůze a důsledné
plnění úkolů.
Pro zlepšení informovanosti členů - zkvalitnit oficiální vývěsní tabuli. Vyvěsit - Stanovy, Jednací řád, Osadní
řád, geometrický plán osady- barevné značení chodníků a cest.
Schválení zápisu č.19- bez připomínek
Kontrola usnesení:
18/12, 18/3, 18/7, 19/1, 19/2, 19/3, vše splněno
15/5- projednáno, doplnění o p. Ježek, p. Maindová, p. Páter
19/4- úkol trvá,
Program schůze:
1. Rozpracování usnesení čl. schůze předseda
2. Hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu hospodáři
3. Projednání zabezpečení brigád hospodáři
4. Výstava život na zahradě v KA a OV. Účast našich členů. hospodáři
5. Výstava Olomouc- zájezd, informace členům předseda
6. Různé
ad.1. obeznámení nových členů o soužití na zahradě a s osadním řádem,zajistit info členů o biohumusu a
ochr.prost. a jejich objednávek - plnění je zajištěno v plánu práce.
ad.2. nepravidelné vyvážení kontejneru
ad.3. zaměřit se na zadní cestu-vyčištění a vysekání kvůli odtoku vody
ad.4. snažit se vybrat výpěstky našich členů, při výstavě je vítána i naše pomoc
ad.5. podzimní výstava
ad.6 -Změna při předávání zápisů, postup = Maindová-Urbánek, Kossányi-Bártek-Kuběnová,
Foldynová-Zajaczek, Novák-Macura-Jančařík
-Doba sekání trávy není omezena, ale je vhodné brát ohled na sousedy.
Usnesení:
15/5 Stabilizovat geodet. kolíky, T: červen 2007 Z:p. Kubíček, p. Ježek, p. Maindová, p. Páter
19/3 Odstranění nedostatků údržby plotu T: srpen 2007 Z:všichni členové
19/4 Zakoupení nových členských průkazek T: 31.9. 2007 Z: předseda
20/1 Zabezpečit při přijetí nových členů jejich obeznámení o soužití na zahradě, včetně zajištění předání a
podepsání osadního řádu T: úkol stály Z: předseda
20/2 Projednávat s členy příslušného hosp. úseku veškeré náležitosti T: trvalé Z: hospodáři
20/3 Zajišťovat včasné vyvážení naplněného kontejneru, zajistit druhý na plast. T: úkol stálý Z: Novák
20/4 Brigádou zajistit vyčištění a vysekání příkopu u zadní cesty T: 30.6.2007 Z: Zajaczek, Novák
20/5 Vyvěsit na vývěsných tabulích informace o výstavách v Karviné a Ostravě. T: 31.7.2007 Z: předseda
20/6 Informovat na vývěsných tabulích o zájezdu do Olomouce. T: 15.7.2007 Z: předseda
20/7 Předat všem členům proti podpisu platný osadní řád. T: 30.6.2007 Z: hospodáři
Příští schůze výboru se koná 12.září 2007 v 17hod. na zahradě.

 

                                                                Zápis č. 21
                      ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 12.9.2007 v 17:00 hod. na zahradě.
Přítomni:Bártek Josef, Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Novák Roman,
Nepřítomni: omluveni - Kuběnová Irena, Maindová Lenka,
neomluveni - Zajaczek Stanislav
Za revizní skupinu: neúčast
Schválení zápisu č.20- bez připomínek
Kontrola usnesení:
15/5-provedeno- p. Ježek, p. Maindová, neprovedeno- p. Kubiček, p. Páter
19/3-díry v plotě- Jurczek, další (Urbánek,Matyášová,Ježek,Sábelová,Ryška,Antesová),
úpravy ještě provést dle upozornění hospodářů. T-15/10
20/7- splněno-Bártek, Jančařík,, nesplněno- Kuběnova, Novák, Zajaczek
19/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, vše splněno
Program schůze:
1 Zajištění nabídky prodeje bio-humusu. předseda
2 Projednání průběhu brigád. hospodáři
3 Stav plotu. hospodáři
4 Kontrola udržování vývěsných tabuli v aktuálním stavu. jednatel
5.Různé
ad.1- Dodání agrohumu zajištěno na říjen. Zjistit zájem o odběr.Info na vývěsné tabuli.
ad.2- Během roku brigády dle potřeb proběhli, poznatky využijeme v dalších létech.
ad.3- Kontrolu provedli hospodáři-Bártek, Jančařík, Novák, Kuběnová, Zajaczek. Na zjištěné nedostatky třeba
upozornit zodpovědné členy a důrazně vyžádat jejich odstranění.
ad.4- Kontrola provedena, stav všech vývěsných tabulí je dobrý.
ad.5- Během léta byly vypracované zásady pro odběr vody. Na informační tabuli byly vyvěšené, pro možnost
připomínkování. Požadavek-vyvěsit jmenný seznam, kdo kolik zaplatil a každoroční vyúčtování.
- Protože na osadě došlo k několika problémům při řešení mezilidských vztahů, byli zjištěny možnosti jejich
řešení a na vývěsní tabuli bylo vyvěšené opatření, dle kterého je vhodné postupovat při podobných
nesrovnalostech.
- Naše žádost MěÚ Havířov, o odprodej části pozemku, nacházejícím se mezi našimi pozemky na spodní části
naši zahrady nebyla akceptována a pozemek nám odmítli prodat.
- Byla provedena změna podpisových vzorů pro nakládání s účtem.
- Paní Kalusová byla osobně hospodářem vyzvána k zaplacení členského příspěvku. Odmítla.
- Dostali jsme možnost ocenit několik dlouhodobých aktivních členů naši osady při příležitosti 50 výročí ČZS.
Všichni členové mohou dát návrhy pomoci svých hospodářů do příští schůze.
Usnesení:
15/5- Stabilizovat geodet. kolíky, T: říjen 2007 Z:p. Kubíček, p. Páter
19/3- Odstranění nedostatků údržby plotu T: říjen 2007
Z:p. Jurczek,Urbánek,Matyášová,Ježek,Sábelová,Ryška,Antesová
20/7- Předat všem členům proti podpisu platný osadní řád. T: 30.září 2007 Z:Novák,Zajaczek,Kuběnová
21/1- Zjistit od všech členů kolik hnojiva chtějí odebrat. T: 30.září 2007 Z: hospodáři
21/2- Vyžádat od zodpovědných členů (viz.bod 19/3) odstranění závad při údržbě plotu.
T: 31. říjen 2007 Z: hospodáři
21/3- Schváleny zásady pro odběr vody.
21/4- Vyvěsit jmenný seznam, kdo kolik zaplatil za vodu z kohoutku a každoroční vyúčtování.
T: po výběru a po vyúčtování Z: R.Urbánek
Příští schůze výboru se koná 21. listopadu 2007 v 16,30 hod. v restauraci U Kolči, (vedle Papina)
v loveckém salónku, Havířov – Šumbark, Nákupní ul.. Doprava autobusy č. 1, 11, 5, 16.

 

                                                      Zápis č.22
            ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 26.11.2007 v 16:30hod v restauraci U Kolči.
Přítomni: Bártek Josef, Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Miluše,
Maindová Lenka, Novák Roman
Nepřítomni: neomluven – Zajaczek Stanislav
Za revizní skupinu: Macura Robert
Schválení zápisu č. 21 bez připomínek
Kontrola usnesení
20/7 – splněno - Kuběnová, nesplněno – Novák, Zajaczek
21/4 – úkol trvá T: únor 2008
15/5, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3 – splněno
Program schůze:
1, Informace členům o odborných přednáškách v r. 2008 jednatel
2, Projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na rok 2008 předseda
3, Průběžná kontrola účetní evidence pokladník
4, Projednání návrhu rozpočtu na rok 2008 pokladník
5, Kontrola průkazní evidence členů naší ZO jednatel
6, Různé
ad1) Seznam odborných přednášek na rok 2008 předán hospodářům a vyvěsit na informačních tabulích v osadě
ad2) Plán práce výboru na rok 2008 projednán a schválen bez připomínek
ad3) Účetní evidence v pořádku, výbor byl informován o možnosti i nadále používat jednoduché účetnictví asi do
roku 2013
ad4) Návrh rozpočtu na rok 2008 byl přednesen, členové výboru podají připomínky na příští výborové schůzi
ad5) Členské příspěvky zaplatili všichni členové naší ZO, kromě paní Kalusové. Byly zakoupeny nové členské
průkazy, které budou vydány členům ZO zdarma na členské schůzi.
ad6) Informace o skácení lípy u pozemku p. Dvořáka
Žádost paní Kuběnové o ošetření stromů na pozemcích povodí Odry
Informace o možnosti zbudování vodovodní přípojky
Návrh na ocenění vybraných členů ZO za dlouholetou činnost.
Usnesení:
20/7 – Předat všem členům proti podpisu platný osadní řád. Z: Novák, Zajaczek T: únor 2008
21/4 – Vyvěsit jmenný seznam, kdo kolik zaplatil na odběr vody z kohoutku a každoroční vyúčtování.
Z: Urbánek T: 15.2.2008
22/1 – Seznam odborných přednášek vyvěsit na informační tabule v osadě
Z: předseda T:10.12.2007
22/2 – Schválen plán práce výboru na rok 2008
22/3 – Výbor vzal na vědomí a souhlasí s používáním jednoduchého účetnictví, pokud zákon nestanoví jinak.
22/4 – Zaslat žádost jménem naší ZO na povodí Odry o ošetření porostů na jejich pozemcích
Z: předseda
22/5 – Zaslat přehled o činnosti naší ZO na ÚR Karviná Z: jednatel,předseda T:15.2.2008
22/6 – Ocenění při příležitosti 50. výročí od založení ČZS za naši organizaci dostanou –
Bártek, Boboc, Jančařík, Kotasová, Šlachta, Urbánek J.
22/7 – Nové členské průkazy předat členům zdarma
22/8 - Vyplnit nové členské průkazy Z: jednatel T:15.4.2008
Příští schůze výboru se koná 19.2.2008 (v úterý) v 16:30 v restauraci U Kolči.

 

 

 Schválený na výborové schůzi 26. listopadu 2007

 Každá schůze výboru začíná kontrolou správnosti zápisu a kontrolou usnesení.

 Na konci každé schůze bude projednána příprava na příští schůzi!!!

 Konkrétní termín další schůze bude upřesněn vždy na předešlé schůzi výboru.

 - Zpráva revizorů účtu o provedené kontrole – písemně ved. revizor

- Nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS. předseda

 

 

 

Zápis č.23
 
ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 19.2.2008 v 16:30hod v restauraci U Kolči.
 
 
Přítomni:         Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Miluše,                                                                                                            
                      Maindová Lenka, Zajaczek Stanislav
 
Nepřítomni:       omluven – Bártek Josef, Novák Roman
 
Za revizní skupinu: Urbánek Rostislav
 
Schválení zápisu č. 22 bez připomínek
 
Kontrola usnesení
20/7 – nesplněno (opakovaně)– Novák, Zajaczek     Předseda důrazně žádá splnění úkolů!!!              
21/4,22/2,22/3,22/4,22/5,22/6,22/7 – splněno
22/8 – úkol trvá
 
Program schůze:
 
1, Zpráva revizorů účtu o provedené kontrole – písemně                       ved. revizor
2, Nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS                           předseda
3, Informace o odpracovaných brigádnických hodinách v minulém roce
  a vytipování práce pro brigády                                                                     hospodáři
4, Příprava členské schůze včetně určení termínu                                             předseda
5, Možnost vybudování vodovodní přípojky
6, Různé
 
ad1) Revizní zpráva byla přednesena ústně, písemně bude podána na členské schůzi.
      Vedení účetnictví je  v pořádku.
ad2) Předáno hospodářům pro informování členů
ad3) Při potřebě brigád hospodáři zajistili dostatek členů pro jejich provedení, v letošním roce dle potřeby
      brigáda při úklidu dřeva z pokácené lípy, nátěr můstku přes Sušánku, položení zatravňovacích dlaždic
      k brankám a dále dle potřeby
ad4) Předběžně stanoven termín květen 2008, zajistit sál a pohoštění v restauraci U Šimaly
ad5) Projednán návrh možnosti vybudování vodovodní přípojky
ad6) Informace od Povodí Odry s.p. o kácení stromů v okolí Sušánky
      Žádost p. Nováka o povolení zřízení branky
     
Usnesení:
 
20/7 – Předat všem členům proti podpisu platný osadní řád.       Z: Novák, Zajaczek       T:31. 3. 2008
22/8 - Vyplnit nové členské průkazy                                       Z: jednatel                   T:15.4.2008
23/1 – Písemná zpráva o provedené revizi účtů             Z: ved. revizor             T: členská schůze
23/2 – Schváleno organizační zajištění členské schůze           Z: předseda                     T: duben 2008
23/3 – Výbor bere na vědomí ukončení členství k 31.12.2007 p. Dvořáka a pí. Kotasové z důvodu
          prodeje pozemků
23/4 – Schválení přijetí nových členů - pí. Jana Alexová a pí.Naděžda Staruchová k 1.1.2008
23/5 – Výbor povoluje vybudování branky panu Novákovi                                                                  
23/6 – Prostudovat návrh rozpočtu na přípojku, doplnit, odborně posoudit Z.Kossányi,Urbánek,Zajaczek
23/7 – Předložit výboru návrh na vodovodní přípojku k posouzení             Z:předseda     T: 10.3.2008
 
 
 
Příští schůze výboru se koná 21.4.2008 (v pondělí) v 16:30 v restauraci U Kolči.
Zápis č.24
 
z mimořádné schůze výboru konané dne 8. března 2008 v 14:45 na zahradě.
 
 
 
 
 
 
 
    Přítomni: Bártek Josef, Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Miluše,              
 
Maindová Lenka, Novák Roman
 
   
 
  Nepřítomen: omluven - Zajaczek Stanislav
 
 
 
  Za revizní skupinu: Macura Robert
 
 
 
 
 
    Program schůze:
 
 
 
      1, Seznámení výboru s předběžným rozpočtem nové vodovodní přípojky                   předseda
 
 
 
 
 
 
 
  Usnesení:
 
 
 
    24/1 – zjistit předběžný zájem osadníků o připojení k novému vodovodnímu řadu        
 
                                                                                                                            Z:hospodáři     T: 21.4.2008
 
    24/2 – informovat se na Povodí Odry a OKD a.s. o možnosti provedení výkopových prací v souvislosti s novou
 
 přípojkou vody pro osadu                                                                          
 
                                                                                                                      Z: Macura,Novák     T:21.4.2008
 
 
 
 
 
                                                             

                                                              Zápis č.25
 
 
 
ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 21.4.2008 v 16:30hod v restauraci U Kolči.
 
 
 
Přítomni:         Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Maindová Lenka, Zajaczek Stanislav
 
 
 
Nepřítomni:     omluven – Bártek Josef
 
                      neomluveni - Kuběnová Miluše, Novák Roman
 
 
 
Za revizní skupinu: Macura Robert
 
 
 
Schválení zápisu č. 23 a č. 24 bez připomínek
 
Kontrola usnesení
 
20/7 – nesplněno – Novák, Zajaczek            
 
      Názor předsedy = tento úkol dostali hospodáři ke splnění 30. 6. 2007, t.zn. skoro před 10 měsíci. Toto je nezodpovědnost, která se u mne nedá omluvit. Takto si práci hospodáře nepředstavuji!
 
22/8, 23/1 až 23/7 – splněno
 
 
 
Program schůze:
 
1, Kontrola přípravy členské schůze                                                   předseda
 
2, Informace a pozvání členů na zájezdy                                             jednatel
 
3, Projednat možnost přípravy kolaudace chatek                                 předseda
 
4, Možnost napojení odběru vody ze silnějšího přívodu                       předseda
 
5, Návrh úpravy osadního řádu                                                           jednatel
 
6, Různé
 
 
 
ad1) Připraveno
 
ad2) Pozvánky vyvěšeny na informačních tabulích v osadě
 
ad3) Projednat podmínky se stavebním úřadem (pí.Zímová)
 
ad4) Rozeslány žádosti majitelům pozemků přes které by vedl vodovod o souhlas se stavbou, zatím bez odpovědí
 
      Na stávajícím přívodu zjištěn únik vody, nutno opravit
 
ad5) Osadní řád odeslán do Prahy k posouzení – připomínky z územní rady nebyly doručeny
 
ad6) Dne 17.4. se předseda zúčastnil zasedání územní rady,
 
      - K dnešnímu dni dluží pí. Matyášová za odběr vody přes hadici za minulí rok.. Po zaplacení dlužné částky, bude požadována záloha na odběr na letošní rok, jinak nebude povolen odběr vody
 
   
 
Usnesení:
 
20/7 – Předat všem členům osadní řád proti podpisu               Z: Novák, Zajaczek
 
                                                                                                        T: do členské schůze
 
 
 
25/1 – Předat pozvánky na členskou schůzi proti podpisu                   Z: hospodáři
 
                                                                                                      T: 8.5.2008
 
 
 
25/2 – Do návrhu rozpočtu na rok 2008 přidat částku 45.000,- Kč na vybudování nového přívodu vody
 
                                                                                                        Z: pokladník
 
 
 
25/3 – Na stavebním úřadě projednat podmínky kolaudace.           Z: předseda
 
                                                                                                       T: 10.5.2008
 
 
 
25/4 – Bez zaplacení za odběr vody v minulém roce a zaplaceni zálohy na odběr v tomto roce,
 
          nebude povolen pí. Matyášové odběr vody pomoci hadice.
 
 
 
 
 
Příští schůze výboru se koná  25.6.2008 (ve středu)na zahradě v 16:30 hod.

                         

Z á p i s
z členské schůze ZO č.9 ČZS Havířov, Prostřední Suchá
ze dne 18 května 2008
 

    Členská schůze se konala v sále restaurace Šimala v Havířově.

   

Schůzi zahájil př. Rostislav Urbánek. Přednesl návrh programu schůze, program byl schválen bez připomínek.Proběhla volba mandátové a návrhové komise, která byla schválena ve složení: př. Kraina, Madecká, Žiška a Kuběnová.

     Zprávu o činnosti naši organizace od minulé čl. sch. přednesl předseda A. Kossányi. Všechny body usnesení minulé členské schůze byli splněny. Upozornil na to, že ne všichni zahrádkáři dodržují pravidla soužití na zahradě, tak jak to určuje osadní řád. Zdůraznil, že je potřeba zlepšit starostlivost o zahradu a svým jednáním neobtěžovat sousedy.

Práci výboru hodnotil kladně, pracoval dle předem schváleného plánu práce, dodržoval rozpis projednávaných úkolů, kontroloval plnění usnesení a vyžadoval jeho plnění. Vše o práci výboru, včetně jeho usnesení si všichni vždy mohli přečíst na oficiální vývěsné tabuli, která je u výtoku vody a zároveň na internetu.

    Nastínil možnost v dalším období vybudovat silnější přívod vody na zahradu a úkol, zabezpečit kolaudaci chatek, těch členů, kteří o to projeví zájem.

Na schůzi všichni členové dostali nové členské průkazy.

V dalším bodu programu přednesla pokladní paní Foldynová vyhodnocení čerpání rozpočtu za rok 2007 a přednesla návrh rozpočtu na rok 2008, který byl schválen ne schůzi výboru dne 21. 4..2008. Viz příloha č. 2.

Pan Robert Macura  přednesl zprávu revizní skupiny viz příloha č. 3.

    Pan Urbánek přednesl informaci o možnosti vybudování nové silné přípojky vody do osady.

K tomuto bodu byla samostatná diskuse, kde se většina členů vyjadřovala k tomuto návrhu.

Byla podána informace o nových členech, jednatelka je představila všem členům a popřála jím úspěšné zahradničení.

Šesti členům bylo předáno ocenění při příležitosti 50. výročí založení ČZS.

Zároveň, bylo předáno vyznamenání, bronzová medaile, našemu dlouholetému členu Vasilu Bobocovi.

V následné diskusi vystoupilo pár členů, kteří poukázali na nedostatečný úklid na některých pozemcích, na špatné parkování některých vozidel u vrchní brány, na využívání kontejneru u naši osady cizími osobami a na povinnost vždy zamykat branky.

    V dalším bodu programu byla přednesena zpráva mandátové komise. Účast na dnešní čl. schůzi : schůze se zúčastnilo 43 členů ZO ze 47 členů , tj 91,4% a členská schůze byla usnášení schopná. ( příloha č.1).

 

Návrh usnesení přednesl př. K. Kraina. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.Viz příloha č.4.

 

Schůzi ukončil předsedající př. Urbánek.

.
 

Informace o E-mailové adrese naší ZO: zo.9.czs.karviná@seznam.cz

 a internetová adresa www stránek naší ZO: www.zahradkari.wbs.cz
 
 
V Havířově 18. 5..2008

                            

Zápis č.26

ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 25.6.2008 v 16:30hod. na zahradě.

 

Přítomni:         Foldynová Miluše, Kossányi Alexander, Zajaczek Stanislav, Kuběnová Irena,

Nepřítomni:     omluven – Maindová Lenka, Jančařík František, Novák Roman

Za revizní skupinu: Macura Robert

Pozván: Dobřický Jiří
 
Schválení zápisu č. 25 - bez připomínek
Kontrola usnesení
20/7 – splněno – Zajaczek
          nesplněno – Novák                
 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, - splněno    
 
 
Program schůze:
- Rozpracování usnesení členské schůze.                                                     předseda
- Hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu .                                       hospodáři

- Projednání zabezpečení brigád(organizačně, finančně ).                     hospodáři

- Výstava život na zahradě v Ostravě.  Účast našich členů.                         hospodáři            
- Výstava Olomouc – zájezd, informace členům.                                         jednatel                

- Stav plotu.                                                                                            hospodáři

- Projednání špatně udržovaného stavu zahrady p. Dobřického.             předseda

 

ad1) Usnesení rozpracováno, plnění zabezpečeno v plánu práce a v osadním řádu.

ad2) Práce s odpadem se zlepšila, ale stále není v pořádku. Pořád dochází k plnění kontejneru odpady, které  patří do kompostu nebo do sběrného dvoru. Město taky v tomto roce nedodalo samostatný kontejner pro třídění plastu.

ad3) Zaměřit se na údržbu plotu a na drobné úpravy v okolí branek.

ad4) Hospodáři seznámí své členy s možnosti dodání svých výpěstků na výstavu do Ostravy.

ad5) Zájezd do Olomouce na podzimní výstavu se uskuteční, informační leták bude včas vyvěšen na vývěsných tabulích.

ad6)  Součastný stav oplocení naši zahrady odpovídá našim finančním možnostem. Není v nejlepším pořádku, ale ještě nějakou dobu vydrží. Je velice důležité pravidelně, min. 2 x ročně, provádět jeho údržbu.

ad7) Panu Dobřickému byla osobně vyjádřena nespokojenost výboru se stavem jeho pozemku, který není   dostatečně udržován a tím narušuje vzhled celé naši osady a zároveň není prováděna dostatečná údržba zeleně, což vede k  přerůstání a kvetení plevele, které potom se dále šíří na sousední pozemky. Toto jednání je v rozporu s Osadním řádem.

Usnesení:
 
20/7- úkol trvá

26/1-Výbor pověřuje předsedu výkonem funkce hospodáře místo p. Bártka       Z: Kossányi

                                                                                                                              T: do konce volebního období

26/2- Zabezpečit zpevnění plochy u první a spodní branky.                                Z: Jančařík, Kuběnová

                                                                                                                            T: 30.9.2008

26/3- Vyvěsit informační letáky o možnosti účasti na zájezdě- na výstavu v Olomouci a o výstavách

        v Karviné a v Ostravě                                                                                 Z: předseda       T: 31/8/2008

26/4- Provést údržbu svého úseku plotu.                                                            Z: všichni zahrádkáři dle rozpisu

                                                                                                                              T: 30.9. 2008

26/5- Hospodáři zkontroluji správnost datumu vstupu do ČZS v čl.  průkazech. Z: hospodáři T: 15 říjen 2008  

26/6- Ukládá p. Dobřickému udržovat svůj pozemek ve stavu, který je v souladu s Osadním řádem naši osady.

                                                                                                                           Z. Dobřicky

                                                                                                                              T: úkol stály

 

Příští schůze výboru se koná 16. 10.2008 (ve čtvrtek) v 16:30 v restauraci U Kolči.

Zápis č.27
ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 16.10.2008 .
 
 

Přítomni: Foldynová Miluše,  Jančařík František,  Kossányi Alexander, Novák Roman , Zajaczek Stanislav,

Nepřítomni:     omluven – Maindová Lenka, Kuběnová Irena,

Za revizní skupinu: --
 
Schválení zápisu č. 26 - bez připomínek
Kontrola usnesení
20/7 – splněno – Novák

26/2- Zabezpečit zpevnění plochy u první branky.        Z: Jančařík, -splněno            

                                                                   u spodní         Kuběnová – nesplněno, úkol trvá
26/3, 26/5 - splněno    

26/4- Provést údržbu svého úseku plotu.   Z: všichni zahrádkáři dle rozpisu                                                                    

        Skoro všichni provedli, pár členům bylo připomenuto tuto povinnost si neodkladně splnit.

 
Program schůze:

 - Zajištění nabídky prodeje agro-humusu.                                                 předseda                                          

 - Projednání průběhu brigád.                                                                 hospodáři

 - Kontrola udržování vývěsných tabuli v aktuálním stavu.                           jednatel

 - Informace členům o odborných přednáškách v r. 2009.                         předseda

 - Průběžná kontrola účetní evidence.                                                         pokladník

 - Kontrola průkazní evidence členů naši ZO.                                        jednatel 

 - Různé                                                                                                       všichni

 

ad1) Dovoz a dodání Agro-humusu bylo pomoci letáků a hospodářů nabídnuto všem členům. Zájem projevili jen dva. Bylo domluveno jeho dodání až na jaro 2009. Ještě i ostatní členové si můžou doobjednat dodání přihlášením u hospodářů.

ad2) Na brigády nebyli zvláštní požadavky. Průběžně se provádí údržba zadní cesty a příkopu. Byly položeny kachlíky u první branky, proběhla údržba oplocení, obnovení jmen pro určení zodpovědnosti za jednotlivé úseky plotu, udržují se vývěsné tabule. Více zodpovědnosti je třeba věnovat některým úsekům plotu a natřít barvou lávku u spodní branky.

ad3) Všechny tři vývěsné tabule jsou řádně udržované, jsou na nich aktuální informace ze života osady. Zde je potřeba připomenout, že na stejné úrovni se nachází i moderní způsob informovaní - a to www stránky na internetu. Tady jsou veškeré informace ze zahrady i z ČZS. Toto je možnost dostávat informace co nejrychleji a v  klidu domova nebo kanceláře. Adresa našich stránek je= www.zahradkari.wbs.cz

ad4) I v dalším roce proběhnou přednášky, které zajišťuje ÚS Karviná. Přednášky probíhají v Prostřední Suché. Veškeré informace jsou vyvěšeny na info tabuli i na internetu.

ad5) Pokladní podrobně informovala o stavu účetní evidence, předložila veškeré doklady. Stav financi je v souladu se schváleným rozpočtem na tento rok. Doklady budou připraveny i k pravidelné roční revizi, kterou provádí revizní skupina naši organizace.

ad6) Jednatelka dodala matriku členů naši organizace. Po drobných úpravách jsme došli k zjištění přesného stavu naších členů. V naši organizaci je 45 členů ČZS. Kniha je řádně vedena, je potřeba provedení drobných úprav.

ad7) - Projednání přihlášky nového člena- Herec Richard,

      - Vodovodní přípojka,- OKD požaduje věcné břemeno a to ve výši cca 40000,-Kč.

      - Pro potvrzení od MěÚ o uznání staveb chatek, přijedou zástupci stavebního odboru na posouzení chatek na zahradu a to 23. 10. 2008.

      - Začít s přípravou kandidátky pro výbor na další 5-lete funkční období.

      - Zorganizovat společné slavnostní shromáždění výboru a revizní skupiny s občerstvením, jako poděkování za práci pro naši osadu, během minulého pětiletého funkčního období

 
 
Usnesení:

    26/2- Zabezpečit zpevnění plochy u spodní branky.        Z: Kuběnová       T: 31/3/2009

    27/1- Natřít barvou můstek za spodní brankou.                Z: Kuběnová       T: 31/3/2009

    27/2- Doplnit matriku členů o nové skutečnosti.              Z: jednatelka       T: 20/12/2008  

    27/3- Zajistit dodání agro-humu na jaře 2009                  Z: předseda         T: 31/3/2009

    27/4- Schvaluje se přijetí za člena – Herec Richard

    27/5- Pozastavit jednání o vodovodní přípojce. Snažit se zjistit další možnosti.                                                              

    27/6- Provést zástupce stav. úřadu zahradou při posuzování chatek.          Z: předseda   T: 23/10/2008

    27/7- Zjistit možné kandidáty pro účast ve výboru na další funkční období. Z: hospodáři   T: 31/12/2008

    27/8- Projednat osobně s navrženými členy jejich ochotu se zapojit do práce výboru v dalším období.  

.               Toto jednání vést jako oficiální schůzky                                            Z: předseda    T: 15/2/2009

    27/9- Zorganizovat slavnostní shromáždění členů výboru a rev. skupiny.  Z: předseda     T: 31/3/2009

                 

                   

                  Příští schůze výboru se koná 29. ledna 2009 (ve čtvrtek)  v 16:30  v restauraci U Kolči

 
 
 
 
 
Plán práce výboru ZO č. 9 ČZS   Pr. Suchá na rok 2009.
 
Schválený na výborové schůzi 29. ledna 2009
  Každá schůze výboru začíná kontrolou správnosti zápisu a kontrolou usnesení.
  Na každé schůzi budou projednány podněty od členů a došlá pošta.
 
 
Na konci každé schůze bude projednána příprava na příští schůzi!!!  
 Konkrétní termín další schůze bude upřesněn vždy na předešlé schůzi výboru.
 
 
Termín : 29 leden 2009                                                                           předkládá
- Zpráva revizorů účtu o provedené kontrole – písemně                             ved. revizor        
- Projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na r. 2009                   předseda            
- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2009                                               pokladník
- Příprava kandidátní listiny pro další funkční období                           všichni čl. výboru
- Příprava členské schůze včetně určení termínu                                         předseda
- Nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS.                 předseda
 
Termín : 18 březen 2009                          
- Výsledky projednání žádosti o potvrzení existenci chatek.                       předseda
- Projednání kandidátní listiny pro další funkční období                       předseda  
- Kontrola přípravy členské schůze.                                                           předseda            
- Informace a pozvání členů na zájezdy.                                                     jednatel
- Projednání zabezpečení brigád(organizačně, finančně ).                    hospodáři
                                                                                                                                           
 
 
Termín :   červen 2009          
- Rozpracování usnesení členské schůze.                                                     předseda
- Hodnocení práce s jednotlivými druhy odpadu .                                       hospodáři
- Výstava život na zahradě v  OV. Účast našich členů.                               hospodáři            
- Výstava Olomouc – zájezd, informace členům.                                         jednatel                
- Stav plotu.                                                                                             hospodáři
                                                                                                                     
             
Termín : září 2009              
- Zajištění nabídky prodeje agro-humusu.                                                   předseda                                          
- Projednání průběhu brigád.                                                                   hospodáři
- Kontrola udržování vývěsných tabuli v aktuálním stavu.                             jednatel
- Informace členům o odborných přednáškách v r. 2010.                           předseda
 
 
Termín : listopad 2009              
- Průběžná kontrola účetní evidence.                                                           pokladník
- Kontrola průkazní evidence členů naši ZO.                                               jednatel                          
-Projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na r. 2010                   předseda
-Projednání návrhu rozpočtu na rok 2010                                               pokladník
 
 
 

 


 

 
 
 
 
 
Zápis č.28
ze schůze výboru ZO č.9,konané dne 29.1.2009
 
 
Přítomni:Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander,
                Kuběnová Irena,Maindová Lenka, Zajaczek Stanislav
Nepřítomni: Novák Roman
Za revizní skupinu: Urbánek Rostislav
 
Schválení zápisu č.27- bez připomínek
Kontrola usnesení
27/2, 27/4, 27/5, 27/6 – splněno
26/2,   27/1 – úkol trvá
prodloužené termíny u 27/7 –T: 28.2.,   27/8 –T:15.3.,   27/9 –T:15.5.
 
Program schůze:
-Zpráva revizorů o provedené kontrole-písemně                              ved.revizor
-Projednání a schválení návrhu plánu práce výboru na r.2009           předseda
-Projednání návrhu rozpočtu na rok 2009                                           pokladník
-Příprava kandidátní listiny pro další funkční období                         všichni čl.výboru
-Příprava členské schůze včetně určení termínu                                   předseda
-Nabídka prodeje hnojiv a ochranných prostředků přes ČZS               předseda
 
Ad)1-zpráva revizorů byla předložena v písemné formě
Ad)2-plán práce na rok 2009 byl schválen bez připomínek
Ad)3-rozpočet na rok 2009 byl po drobných úpravách výborem schválen a bude předložen ke     schválení na čl.schůzi
Ad)4-probíhají další jednání
Ad)6-nabídka hnojiv bude vyvěšena na informačních tabulích
 
 
Usnesení:
26/2-Zabezpečit zpevnění plochy u spodní branky.             Z: Kuběnová     T:31.3.2009
27/1-Natřít barvou můstek za spodní brankou.                   Z: Kuběnová     T:31.3.2009
27/7-Zjistit možné kandidáty pro práci ve výboru na další funkční období.
Z: hospodáři     T:28.2.2009
27/8-Projednat osobně s navrženými členy jejich ochotu se zapojit do práce výboru v dalším pětiletém období.                                                     Z :předseda       T:15.3.2009
27/9-Zorganizovat slavnostní shromáždění členů výboru a rev.skupiny.
Z :předseda       T:15.5.2009
28/1-Předložit rozpočet na rok 2009 ke schválení na čl.schůzi.
Z: pokladník     T:čl.schůze
28/2-Schválen návrh plánu práce výboru na r.2009
28/3-Zprávu o revizi účetnictví předložit čl. schůzi                   Z: ved.revizor   T:čl.schůze
28/4-Zajistit u majitelů pozemků v osadě dodržování osadního řádu.  
          (udržování zahrad, pobyt bez majitele, atd..)             Z:hospodáři     T: trvale 
28/5-Schválen návrh zabezpečení členské schůze v roce 2009.                      
 
 
Příští schůze výboru se koná 18.března 2009(ve středu) v 16:30hod v restauraci U Kolči
08.02.2009 -
 
                                                                      Zápis  č. 29
                     
ze schůze výboru ZO č.9, konané dne 18.3.2009 v 16:30 hod.

 
 
Přítomni: Foldynová Miluše, Jančařík František, Kossányi Alexander, Kuběnová Irena, Maindová Lenka,
             Novák Roman
Nepřítomni: Zajaczek Stanislav
Za revizní skupinu: Macura Robert

Schválení zápisu č.28- bez připomínek
Kontrola usnesení:
27/7, 27/8, 28/5 – splněno
26/2, 27/1, 27/9, 28/1, 28/3, 28/4 – trvá

Program schůze:
1. Výsledky projednání žádosti o potvrzení existence chatek                           předseda
2. Projednání kandidátní listiny pro další funkční období                                             předseda
3. Kontrola přípravy členské schůze                                                                         předseda
4. Informace a pozvání členů na zájezdy                                                                     jednatel
5. Projednání zabezpečení brigád (organizačně, finančně)                                           hospodáři
6. Různé
 
ad.1. -  do 15.4.2009 by měli být členové osady informováni dopisem z MěÚ.
ad.2. -  návrh nového výboru – předseda: Kossányi
                                               jednatel: Staruchová
                                               pokladník: Foldynová
                                               hospodáři: Jančařík, Kuběnová, Macura, Zajaczek
                                               revizní skupina: Urbánek, Novák
ad.3. – kontrola přípravy čl. schůze – vše zajištěno.
ad.4. -  pozvánky budou umístěny na informační tabule v osadě a na internetových stránkách osady
ad.5. – domluveno dle konkrétních potřeb, zajišťuji hospodáři.
ad.6. – požádat MěÚ o opravu zadní cesty za zahrádkami.
- přihláška nového člena – J.Špoková
-
Usnesení:
26/2 – Zabezpečit zpevnění plochy u spodní branky                           Z: Kuběnová   T: 31.3.2009
27/1 – Natřít barvou můstek za spodní brankou                                             Z: Kuběnová   T: 31.3.2009
27/9 – Zorganizovat slavnostní shromáždění členů výboru a rev. skupiny Z: předseda T:15.5.2009
28/1 – Předložení rozpočtu na rok 2009 ke schválení na členské schůzi         Z: pokladník     T: 17.5.2009
28/3 – Zprávu o revizi účetnictví předložit čl. schůzi                             Z:ved.revizor   T: 17.5.2009
28/4-Zajistit u majitelů pozemků v osadě dodržování osadního řádu.  
          (udržování zahrad, pobyt bez majitele, atd..)                                  Z:hospodáři    T: trvale 
29/1 – Schválení přijetí nového člena – pí. Jana Špoková.
29/2 – Předložit návrh složení nového výboru členské schůzi                     Z: před. vol. kom.T:17.5.2009
29/3 – Požádat MěÚ o opravu zadní cesty za zahrádkami                          Z: Novák         T: 15.4.2009:
27.03.2009 -
TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek